Fagseminar for lærere

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "Forskningsprosessen," og forskere fra ulike fagdisipliner inviteres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Lærerseminaret 2019

Årets fagseminar for lærere finner sted 6.-7. november i Bergen. Temaet for 2019 er "Metode, etikk og forskning". 

Samfunnsendringer bringer med seg etiske utfordringer, noe som i senere år har vært tydelig i forbindelse med klimaspørsmål, utviklingen av mer flerkulturelle samfunn og ulike former for teknologiske nyvinninger. På årets lærerseminar tar vi for oss både metodiske og etiske spørsmål innenfor områder som er relevante for deltakerne i Holbergprisen i skolen, blant annet gjennom foredrag av førsteamanuensis Marie von der Lippe og professor Eirik Vassenden ved UiB. Mens von der Lippe tar for seg metodiske og etiske utfordringer knyttet til religionsstudier, vil Vassenden snakke om litteratur og etikk i selvfremstillingens tidsalder.

Innenfor akademia er etiske problemstillinger ofte forbundet med forskningsetikk. Mange av elevprosjektene i Holbergprisen i skolen undersøker temaer og spørsmål som innebærer etiske dilemmaer, og i denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til behandlingen av informanter og datamaterial. Derfor har vi invitert Vidar Enebakk fra de Nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) til å gi oss en innføring i hva forskningsetikk handler om.

I tillegg til etiske og metodiske spørsmål, skal vi også diskutere generelle sider ved forskningsprosessen. Fjorårets lærerprisvinnere kommer for å dele av sine erfaringer, og vi skal dessuten diskutere fjorårets finalistoppgaver for å se hvordan forskningsprosessens ulike utfordringer er løst der. 

Her finner du program og mer om årets seminar

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar! Ta gjerne en kikk på tema og program fra tidligere år. 

Tema og program fra tidligere år:

Lærerseminaret 2018: Forskningens former: etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene 
Lærerseminaret 2017: Etikk, makt og metode
Lærerseminaret 2016: Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse
Lærerseminaret 2015: Kulturvitenskapene og samfunnet
Lærerseminaret 2014: Forskningsprosessen – om initiering og gjennomføring av en forskningsidé
Lærerseminaret 2013: Mangfold innen humaniora og samfunnsvitenskapene
Lærerseminaret 2012: Menneskemodeller – hvordan forklarer og forstår vi mennesket innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene?
Lærerseminaret 2011: Forskningsetikk
Lærerseminaret 2010: Retorikk i skolen