Fagseminar for lærere 2016

Publisert 13.10.2016
Dato/tid: 
onsdag, november 9, 2016 - 15:00 til torsdag, november 10, 2016 - 15:30
Sted: 
SV-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje. Universitetet i Bergen
Praktisk informasjon: 
Lukket seminar for lærere som er med på årets gjennomføring av forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen. Alle utgifter til reise og opphold dekkes av Holbergprisen.
Velkommen til fagseminar for lærere 9.-10. november i Bergen. Årets tema er "Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse".

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking. Det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene er at forskningen i all hovedsak dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. Humanvitenskapene tar for seg uttrykk for menneskene sitt åndelige liv i form av tekster, bilder, skulpturer, byggverk og andre menneskeskapte ting (Slaattelid 2016), mens samfunnsvitenskapene kan betegnes som mer generaliserende da de forsøker å si noe om generelle sammenhenger i samfunnet og forbindelser mennesker imellom (Berg 2015). Mye av forskningen i dag foregår på tvers av human- og samfunnsvitenskapene, og det er flere fellestrekk enn ulikheter.

Viktige elementer i god kunnskapsutvikling, uavhengig av fagtradisjon og vitenskapsområder, er åpenhet rundt fremgangsmåte, bevisst forhold til forskningsetiske retningslinjer i behandling av datamateriale, forståelse for begrepene man velger å bruke og riktig anvendelse av disse i analysene og til slutt redelig formidling av resultatene. På årets fagseminar for lærere vil vi gjennom fire foredrag få innblikk i hvordan mestre akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse med utgangspunkt i både kvantitative og kvalitative metoder. Foredragene vil handle om sentrale redskaper i forskningsprosessen. Men først og fremst skal fagseminaret gi et inspirerende innblikk i hvordan forskere innen human- og samfunnsvitenskapene søker å forstå mennesket i verden og hvordan de formidler denne kunnskapen.

Onsdag 9. november

Sted: SV-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje.

15.00 – 15.10 Velkomst og introduksjon ved Hilde Omdalsmoen Fidje og Ingrid Birce Müftüoglu.

15.10 – 16.00 Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i, hvordan de har tenkt å legge opp forskningsprosjektene og reflekterer rundt potensielle utfordringer. Ingrid Müftüoglu leder samtalen.

16.00 – 16.45 Hilde Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen.

16:30 – 16.45 Pause

17.00 – 18.30 På syvfjellstur. Med ryggsekken full av skriveverktøy

Randi Benedikte Brodersen, universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og Gunnstein Akselberg, professor i nordisk språk, presenterer i dette dialogbaserte foredraget syv enkle og effektive teknikker og metoder til skriving og tilbakemelding. Deltagerne blir med på syvfjellstur og får ulike skriveverktøy med seg hjem i ryggsekken.

18.30 Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ingrid Birce Müftüoglu

19.00 Middag på Holbergstuen

Holbergstuen ligger ca. 10 minutters gange fra SV-fakultetet.

Torgalmenningen 6, Tlf. 55 55 20 55
 

Torsdag 10. november

Sted: SV-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje (se kart s. 5)

08:30 – 09:00 Kaffe

9.00 – 9.15 Faglig leder i Holbergprisen, Ellen Mortensen, ønsker velkommen

9.15 – 10.45 Forskningsetikk og skoleprosjekter

Kjersti Fjørtoft, professor i filosofi, vil forklare hva forskningsetikk er med utgangspunkt i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og vise hvordan forskningsetikken henger sammen med etikk generelt. Hvilket ansvar har en forsker, hvordan skal dette ansvaret forvaltes og finnes det etiske grenser for forskning? Disse spørsmålene vil bli drøftet med utgangspunkt i konteksten av skoleprosjekter der elever forsker.

10.45-11.00 Pause

11.00 – 12.30 Design og analyse av surveyforskning – med eksempler fra Norsk medborgerpanel

Sveinung Arnesen, postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk, vil snakke om digitaliseringen av spørreundersøkelser og hvordan dette åpner nye muligheter for forskning på holdninger og atferd i samfunnsvitenskapene. Norsk medborgerpanel er en raskt voksende, tverrfaglig satsing ved Universitetet i Bergen som utnytter disse mulighetene. Foredraget vil gi et innblikk i hvordan forskningsprosessen fortoner seg for de involverte forskerne i Medborgerpanelet fra idé via design og gjennomføring, til analyse og presentasjon av resultater.

12.30 – 13.15 Lunsj i administrasjonskantinen Christies gate 18. Vi spaserer i flokk.

13.15 – 14:45  Hvordan forske på og analysere rasisme?

Sindre Bangstad, forsker ved KIFO (Institutt for kirke, religions og livssynsforskning) vil ta for seg det analytiske begrepet rasisme. I sterkere grad enn de fleste andre analytiske begreper, har rasisme både et deskriptivt og et normativt element. Vi vet også fra eksisterende forskning på feltet at ikke bare er rasismedefinisjoner omstridte, men at rasistiske og diskriminerende holdninger er notorisk vanskelige å måle med holdningsundersøkelser, spørreundersøkelser og kvantitative tilnærminger. Foredraget vil med utgangspunkt i bla. boken 'Hva er rasisme' (Cora Alexa Døving, Universitetsforlaget, 2015) redegjøre for hvordan man med utgangspunkt i diskursanalyse (Fairclough 1992) og kritisk diskursanalyse (Wodak, 1995, 2015), og med norske empiriske case-baserte eksempler kan forske på og analysere rasisme.   

14.45 – 15.30 Diskusjon, evaluering og avslutning

Innlederne

Randi Benedikte Brodersen er universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, og har vært tilknyttet Akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet ved UiB siden senterets åpning i 2014. Hun er medforfatter av læreboken Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia (2007) og har senest utgitt tre litterære antologier til det islandske gymnasium, GNIST. Ny litteratur på dansk (2015), GLIMT. Ny litteratur på dansk (2015) og GLØD. Ny og ældre litteratur i historisk perspektiv (2016), sammen med Brynja Stefánsdóttir og Jens Monrad. Forskningsinteresser og –områder er akademisk skriving og dialogisk veiledning og tilbakemelding, kontaktskapende kommunikasjon og språklig tilpassing.

Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, og har vært norsk leder av det dansk-norske samarbeidsprosjektet Ludvig Holbergs skriftersom har resultert i en vitenskapelig tekstkritisk digital utgave av Holberg sine verk. Han mottok i 2014 formidlingsprisen fra Meltzerfondet og er medforfatter av læreverket i norsk til videregående skole Panorama(revidert 2013–2016). Forskningsinteresser og -områder er sosiolingvistikk, dialektologi og navnegransking.

Kjersti Fjørtoft er professor i filosofi og instituttleder ved Institutt for filosofi- og førstesemesterstudier ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun sitter i Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning og Nasjonal etisk komité for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. I tillegg til komitéarbeid underviser hun i forskningsetikk for ph.d.-kandidatene på fakultet for samfunnsvitenskap, humaniora og lærerutdanning ved UiT. Hennes interessefelt er etikk og politisk filosofi.

Sveinung Arnesen er postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Han har vært tilknyttet Norsk medborgerpanel siden oppstarten i 2013. Arnesens forskning er publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, deriblant Electoral Studies, Political Studies, og International Journal of Forecasting. Hans forskningsinteresser inkluderer valg og velgeratferd, opinionsforskning, samt demokrati og legitimitet.

Sindre Bangstad er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og Radboud University i Nederland. Han er nå tilknyttet KIFO (Institutt For Kirke, Religion og Livssynsforskning) i Oslo og Columbia Global Freedom Of Expression Project ved Columbia University i USA. Han har forsket på muslimer i Sør-Afrika og Norge og gitt ut en rekke bøker, blant andre Sekularismens Ansikter (Universitetsforlaget, 2009), Anders Breivik And The Rise of Islamophobia (Zed Books, 2014), The Politics of Mediated Presence: Exploring The Voices Of Muslims in Norway's Mediated Public Spheres (Scandinavian Academic Press, 2015) og Hva er rasisme (med Cora A. Døving, Universitetsforlaget, 2015). I 2017 utkommer hans redigerte antologi Anthropology Of Our Times: From A Series in Public Anthropology (Palgrave MacMillan) og Salafisme (med Marius Linge, Universitetsforlaget). Bangstad har de siste årene vært opptatt av problemstillinger knyttet til rasisme og diskriminering, ytringsfrihet, hatytringer og islamofobi.

Ingrid Birce Müftüoglu er fagansvarlig for fagseminaret i Holbergprisen i skolen. Hun er etnolog og postdoktor ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Hun forsker for tiden på hvordan norske energibedrifter håndterer samfunnsansvar når de etablerer seg i utlandet, med særlig fokus på Statkrafts vannkraftverk i Tyrkia. Hun har tidligere skrevet doktorgradsavhandling om 1970-tallets kvinnebevegelse i Norge og jobbet som utreder av utdanningspolitiske spørsmål ved Senter for internasjonalisering av utdanning.

Hilde Omdalsmoen Fidje er førstekonsulent for Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og lektor fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet ved Hartvig Nissen vgs. og Vest-Lofoten vgs. med samfunnsvitenskapelig og humanistiske fag.