Innsamling og bearbeiding av empiri

Hvordan innsamling og bearbeiding av empiri gjennomføres er tett knyttet til hvilken innsamlingsmetode dere har valgt å bruke.

Vi presenterer først fem innsamlingsmetoder som er særskilt godt egnet i skoleprosjekter: Spørreskjemaundersøkelser, bruk av eksisterende statistikk, kvalitative intervjuer, observasjon og dokumentanalyse. Vi vektlegger særlig spørreskjemaundersøkelser og kvalitative intervjuer fordi disse ofte er i bruk. Til slutt ser vi på noen fellestrekk ved hvordan innsamlet materiale kan bearbeides for analyse.
 

Les mer om:

Spørreskjema
Eksisterende statistikk som empirisk materiale
Kvalitative intervjuundersøkelser
Observasjon
Dokumentanalyse
Bearbeiding av datamaterialet
 


Gisle Andersen (2008). Fra metodeheftet: Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn. Bergen: Holbergprisen i skolen