Lærerseminaret 2011: Forskningsetikk

I dette fagseminaret vil vi se nærmere på hva forskningsetikk egentlig er og hvordan etiske prinsipper påvirker grensene for utøvelse av forskning. Vi vil også gjennomgå konkrete eksempler på forskningsetiske problemer og utfordringer som kan oppstå gjennom hele forskningsprosessen.

Tid: 3 November Bergen 09.00 - 16.00
Sted: Det Psykologiske fakultet, Christiesgate 12 (se kart s. 2)

Forskningsetikken tar utgangspunkt i ulike typer normsystemer: normer og regler for god vitenskapelig praksis; normer og regler som regulerer forholdet mellom forskere og hva som er god forskningspraksis; og normer og regler som regulerer forskning ut fra mer allmennmenneskelige verdier som respekt for enkeltmennesket og dets velferd og verdighet.

Spørsmål knyttet til hvordan forskere skal eller bør opptre kan oppstå både underveis i forskningsprosessen og i bruken av forskningsresultatene, og forskningsetikken berører både elever som gjennomfører mindre forskningsprosjekter i skolen og forskere som har gjort forskning til sitt levebrød.

Program

9.00 – 9.20 Velkommen
Dekan ved SV-fakultet ved Universitetet i Bergen, Knut Helland, ønsker velkommen sammen med vinnere av Holberprisen i skolen 2008, Daniel Nygård og Børge Mastberg.

9.20-9.30 Presentasjon av Bente Blanche Nicolaysen
Velkommen og presentasjon av seminarets program og deltagere ved Bente Blanche Nicolaysen, postdoktor ved Sosiologisk institutt, ved Universitetet i Bergen.

Bente Blanche Nicolaysen er postdoktor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Noen nøkkelområder i hennes faglige arbeider er innen filantropi og frivillighet, det sivile samfunn, livsløpsperspektiv og gaveteori. Nicolaysen er involvert i organiseringen av det faglige seminaret for lærere i videregående skole i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

9.30 – 9.45: Presentasjonsrunde av deltagerne

9.45- 10.15 "Hva er Holbergprisen i skolen?"
Barbara Wendelbo, ansvarlig for Holbergprisen i skolen, introduserer skoleprosjektet og gjør deltagerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister.

Barbara Wendelbo er førstekonsulent i Holbergprisens sekretariat og ansvarlig for Holbergprisen i skolen. Hun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra 2001 ved UiB, og har tidligere jobbet som lærer.

Pause

10.30- 11.45 Etikk - ikke snill, men klok. Etikk og den humanistiske tradisjonen
Einar Øverenget, filosof, forfatter og foredragsholder. Han var med på å starte ACTIVA Humanistisk Akademi i 2000.

Einar Øverenget er filosof, forfatter og foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget har dr.grad i filosofi og arbeidet ved Universitet i Oslo fram til 2000 og har siden bygget opp Humanistisk Akademi, et lærested som anvender filosofi og beslektede fag som verktøy til å jobbe med praktiske og konkrete problemstillinger i arbeidslivet. Noen av hans bøker er Hemmeligheter (Aschehoug, 2009), Hva er Lykke? (Aschehoug, 2008), Livets Øyeblikk (Aschehoug, 2007), og Hannah Arendt (Universitetsforlaget, 2001).

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 –13.15 Forskningsetikk og skjerpet bevissthet om god forskningsskikk
Bente Gullveig Alver, professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Bente Gullveig Alver er professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Noen nøkkelområder i Alvers forskning og faglige arbeider er folkelige trossystemer og verdensbilder, kulturelle perspektiver på helse og livskvalitet, feltarbeidsmetodikk, kvalitative forskningsstrategier og forskningsetiske perspektiver. Noen av hennes mange publikasjoner er boken (sammen med Ørjar Øyen) Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis (Tano, 1997), Research Ethics in Studies of Culture and Social Life (sammen med Tove Ingebjørg Fjell & Ørjar Øyen) (Helsinki: Finnish Academy of Science, 2007), og Mellom mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid (Spartacus, 2008).

Pause

13.30 – 14.15 Forskningsetikk og skjerpet bevissthet om god forskningsskikk, forts.
Bente Gullveig Alver

Pause

14.30 – 15.30 Forskningsetikk - noen refleksjoner på bakgrunn av et doktorgradsprosjekt
Bente Blanche Nicolaysen, postdoktor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen

15.30-16.00 Oppsummering/ Evaluering