Lærerseminaret 2012

Menneskemodeller – hvordan forklarer og forstår vi mennesket innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene?

Tid: 6. og  7. november
Sted: Lauritz Meltzers hus, Fosswinckelsgate 6, Bergen.

Både forskere og elever som forsker i skolen forholder seg til spørsmål om hva som er drivkreftene bak menneskelig handling og hvordan man skal forklare og forstå samfunnet. Forskning, både for forskere og elever i skolen, reiser også spørsmål om hvordan man blir et subjekt og en aktør gjennom selve forskningsprosessen. Tre foredragsholdere vil på dette seminaret diskutere nettopp ulike vitenskapsteoretiske forutsetninger i måten vi nærmer oss ting vi ønsker å forklare, forstå og fortolke i humaniora og samfunnsvitenskapene. Foredragene vil ta for seg både modeller og teorier om mennesket, i tillegg til å diskutere en praksis om mennesket og hvordan mennesket blir en aktør.

Filosof ved Universitetet i Oslo, Eivind Balsvik, begynner dagen med et foredrag om ulike typer «Menneskemodeller», dvs forenklede fremstillinger av det man oppfatter som et trekk ved virkeligheten. Disse er det verdt å se nærmere på fordi hva slags oppfatninger vi har av hva mennesker er, og hva som preger deres tankevirksomhet, følelsesliv og adferd virker ikke bare inn på hva vi oppfatter som viktige data og som relevante forklaringer, men også på hva vi vurderer som de praktiske konsekvensene av forskningen. Styres, preges eller formes menneskets sosiale handlingstilbøyeligheter først og fremst av medfødte biologiske eller psykologiske faktorer, eller av miljømessig påvirkning? Eller kan mennesker overstyre sine genetiske eller sosialt overleverte tilbøyeligheter og på eget initiativ iverksette handlinger for å realisere målsettinger de setter ved hjelp av sin egen fornuft? Slike spørsmål reises i Balsviks gjennomgang av og eksempler fra både passive og aktive menneskemodeller i samfunnsvitenskapene.

Balsviks innledende foredrag om menneskemodeller legger grunnen for Per Arne Tuftes, sosiolog ved Høyskolen i Oslo og Akershus og SIFO , foredrag om å «Forklare og forstå innenfor samfunnsvitenskapene». Tufte begynner ved å se nærmere på skillet mellom forklarende og fortolkende samfunnsforskning og spør: Er det nødvendigvis en motsetning mellom disse? Deretter ser Tufte nærmere på ulike samfunnsvitenskapelige forklaringer, bla årsaksforklaringer, funksjonsforklaringer og formålsforklaringer, og gir eksempler på disse.

Etter disse to foredragene, som på ulike måter diskuterer mennesket som modell i samfunnsvitenskapene, setter filosof Jan Reinert Karlsen ved Senter for Vitenskapsteori ved UIB fokus på mennesket som aktør. I sitt foredrag- «Se det mennesket!» - Humanvitenskapenes forskningsobjekt" – ønsker Karlsen å tilrettelegge for en kritisk refleksjon og diskusjon over hvordan humanvitenskapelige forskningsobjekter konstrueres metodologisk og teoretisk. Dette gjør han ved å ta utgangspunkt i en rekke konkrete menneskelige uttrykk; fra tilsynelatende enkle og entydige uttrykk til utrykk med stor grad av kompleksitet og flertydighet. Karlsen diskuterer hvordan humanvitenskapelig fortolkning av disse uttrykkene ikke kan atskilles fra måten forskeren konstruerer dem på som forskningsobjekter. Dette, hevder Karlsen, krever at forskeren er årvåken, kritisk og artikulert i forhold til mangfoldet av vitenskapsteoretiske forutsetninger som bygges inn i fortolkningen.

Til slutt diskuterer Karlsen hvordan humanvitenskapelig forskning kan gi vektige og viktige bidrag i forhold til de store samfunnsutfordringene i vår tid med utgangspunkt i menneskeskapte klimaendringer som eksempel.

 

Tirsdag 6. november

Fra kl 14.00: Innsjekk
Rica Hotel Bergen Ca 2 minutters gange fra busstopp/Hotell Norge. Barbara Wendelbo (mob: 907 44 896) tar i mot i resepsjon. Christiesgate 5-7, Tlf: 55 36 29 00

Kl 17.00 – 17.30 Presentasjon av deltagerne
Sted: SV-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje

Kl. 17.30 – 18.00 Introduksjon til morgendagens program og foredrag ved Bente Nicolaysen

Kl 18.00 – 18.30 Introduksjon til Holbergprisen i skolen ved Barbara Wendelbo

Kl 19.00: Middag på Holbergstuen
Holbergstuen ligger Ca 10 minutters gange fra SV-fakuletet.. Torgallmenningen 6, Tlf: 55 55 20 55 Vi går i samlet flokk for de som ønsker det.

 

Onsdag 7. november

Sted: Sv-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje

9.00 – 9.05 Velkommen
Ved faglig leder ved Holbergprisens sekretariat, Ivar Bleiklie.

9.05-9.15 Velkommen og presentasjon av seminarets program
Ved Bente Blanche Nicolaysen, postdoktor ved Sosiologisk institutt, ved Universitetet i Bergen.

9.15 – 10:00: «Menneskemodeller»
Introduksjon ved Eivind Balsvik, førstelektor ved fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  

10.30- 11.15 «Forklare og forstå innenfor samfunnsvitenskapene».
Per Arne Tufte, sosiolog ved Høyskolen i Oslo og Akershus og SIFO

Pause

11.30- 12.15 Per Arne Tufte, andre del.

12.15 – 13.00 Lunsj
Sted: Administrasjonskantinen ved Universitetet i Bergen, Christies gate 18, 4 etasje

13.00 –13.30 Oppsummering ved Bente Nicolaysen

Pause

13.45 – 14.30: ”Se det mennesket!”: Humanvitenskapenes forskningsobjekt
Jan Reinert Karlsen, førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen.

Pause

14.45 – 15.30 Jan Reinert Karlsen

15.30-16.00 Diskusjon av dagens foredrag i plenum ved Bente Nicolaysen.
Evaluering

Om foreleserne til fagseminaret 2012

Eivind Balsvik er utdannet filosof, med doktorgrad fra Universitetet i Miami i 2002. Der var han ansatt som stipendiat i fire år. Studieåret 2002-2003 var han ansatt som førstelektor ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Fra og med sommeren 2003 har han vært ansatt som førstelektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UIO med ansvar for og undervisning først og fremst knyttet til SVEXFAC 03. Han har også undervist exphil og emner på bachelor og masterprogrammet til filosofi.

Bente Blanche Nicolaysen er postdoktor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Noen nøkkelområder i hennes faglige arbeider er innen filantropi og frivillighet, det sivile samfunn, livsløpsperspektiv og gaveteori. Nicolaysen er involvert i organiseringen av det faglige seminaret for lærere i videregående skole i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Jan Reinert Karlsen er Cand. Philol., Ph.D., er førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Han har deltatt som forsker i en rekke tverrfaglige internasjonale forskningsprosjekter. Forskningen hans plasserer seg i skjæringspunktene mellom vitenskapsteori, filosofi, humangenetikk, forskningsetikk og biopolitikk. Hans siste publikasjon var i Journal for medical ethics/British medical journal. Karlsen jobber for tiden med å koordinere og utvikle de flerfakultære dannelsesemnene, ”Sentrale spørsmål i forskning og samfunn”, ved UiB.

Per Arne Tufte er utdannet siviløkonom fra BI i 1987, cand.polit. med hovedfag i sosiologi i 1993 og dr.polit. ved Universitet i Oslo i 2005. Han ble ansatt ved SIFO i 1993 og har arbeidet med forskning knyttet til "Lov om gjeldsordning for privatpersoner", svart arbeid, evalueringsforskning, miljøspørsmål, bl.a. miljømerking av produkter. Tufte er nå tilknyttet Høyskolen i Oslo og Akershus og er for tiden postdoktor ved Senter for profesjonsstudier hvor han blant annet arbeider på et prosjekt om risikoen for uførhet blant profesjonsutdannede. Han arbeider også med og har skrevet om årsaks- og mekanismeforklaringer i samfunnsfagene.

Barbara Wendelbo er førstekonsulent i Holbergprisens sekretariat og ansvarlig for Holbergprisen i skolen. Hun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra 2001 ved UiB, og har tidligere jobbet som lærer.