Lærerseminaret 2014

Temaet for Holbergprisen i skolen sitt fagseminar i 2014 er "Forskningsprosessen – om initiering og gjennomføring av en forskningsidé." Innlederne på årets lærerseminar vil ta for seg ulike faser i forskningsprosessen med særlig fokus på utfordringer knyttet til initiering, analyse og forskningsetikk.

Tid: 5 – 6 november Sted: SV-fakultetet, L. Mauritz hus (øverste etasje)

Fosswinckelsgate 6, Bergen

Store deler av human- og samfunnsvitenskapene representerer kunnskapsområder som ligger mennesket nærmest, fordi forskningen i hovedsak handler om å bearbeide menneskelig erfaring. Elevprosjektene i Holbergprisen i skolen som har utmerket seg de siste årene har blant annet handlet om Kvenenes kamp for anerkjennelse, om enslige unge innvandrere sine opplevelser av å leve i Norge, om hvordan en familie har blitt påvirket av den industrialiseringen av norsk skipsfart på slutten av 1800-tallet og om det Bergenske Dampskibsselskaps kobling til okkupasjonsmaktene under andre verdenskrig.

Felles for disse prosjektene er søken etter å forstå og fortolke menneskets tanker, følelser, handlinger, holdninger og verdier. I slike prosjekter vil de forskningsetiske utfordringene være nært knyttet til forskningsprosessen. En skal konkret kunne gjøre rede for hvordan forskningen i praksis har blitt utformet, hvilke valg som har blitt gjort underveis, hvordan en har kommet frem til resultatene og hvilke verdier som har blitt satt på spill i prosessen. Et godt forskningsdesign og forståelse for forskningsetikk er avgjørende for kvaliteten på den vitenskapelige viten. Forskningsdesignet hjelper oss å avgrense et forskningsprosjekt uten at undersøkelsen blir forutinntatt og lukket.

Forskningsetikk hjelper oss i retning av god og forsvarlig praksis i arbeidet med hvordan forskningen skal utformes og hvordan resultatene skal presenteres. For å sette i gang gjennomførbare, men samtidig åpne, eksplorative og ansvarlige prosjekter som kan søke ny viten, trenger vi kunnskap om forskningsprosessen. Innlederne på årets lærerseminar vil ta for seg ulike faser i forskningsprosessen med særlig fokus på utfordringer knyttet til initiering, analyse og forskningsetikk. Foredragsholderne har sin bakgrunn fra historie, medievitenskap og sosiologi, men vil reflektere på et overordnet human- og samfunnsvitenskapelig nivå. Hvordan balansere idé og gjennomføring? Er noen ideer bedre egnet for forskning enn andre? Hva er en analyse? Hvor skal grensene for forskning trekkes? Hva er god forskningspraksis og hvordan gjenspeiles det i resultatene? Dette er viktige og vanskelige spørsmål som bidrar til det bilde av virkeligheten som til slutt avtegner seg i en forskningsrapport. Vi har valgt å diskutere disse spørsmålene på årets lærerseminar, basert på våre erfaringer med elevprosjektene til Holbergprisen i skolen.

Program

Onsdag 5. november

Kl 15.00 – 15.10 Velkomst

Ved faglig leder for Holbergprisen Ivar Bleiklie.

Kl 15.10 – 16.00 – Presentasjon av deltagerne
Kl 16.00 – 16.20 Presentasjon av det faglige programmet

Ved Ingrid Birce Müftüoglu, programansvarlig for lærerseminaret. Ingrid Birce Müftüoglu har doktorgrad i kulturvitenskap. Avhandlingen handler om hverdagens politikk i 1970-tallets kvinnebevegelsen (2013). Hennes forskningsinteresser er vekselvirkningene mellom politikk og estetikk, sosiale bevegelser og kvinnehistorie. I tillegg har Müftüoglu engasjert seg i debatten om humanvitenskapenes egenart og relevans i det nye akademia gjennom boken Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn (2011, sammen med Simen Andersen Øyen og Finn I. Birkeland) og gjennom nettverksarbeidet Humanvitenskap for politikkutforming. Siste publikasjon er Forskning i media: Forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer (2014, sammen med Benedicte Carlsen og Hanne Riese). Müftüoglu arbeider for tiden ved Senter for internasjonalisering av utdanning og er involvert i organiseringen av det faglige seminaret for lærere i videregående skole i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Pause
Kl 16.30 – 17.15 Presentasjon av Holbergprisen i skolen

Ved Barbara Wendelbo, ansvarlig for Holbergprisen i skolen.

Kl 17.15 – 18.30 Hvordan stille spørsmål som kan besvares vitenskapelig?

Forsker i antikkhistorie og globalhistorie Eivind Heldaas Seland snakker om initiering av en forskningsidé; hvordan en stiller gode forskningsspørsmål og hvilke vurderinger en bør gjøre når en utformer problemstillinger. Hans forskning på hvordan eldre historie kan være samfunnsrelevant vil være bakteppe for foredraget. Seland vil forelese i 45 min for så å åpne opp for diskusjon med lærerne. Her oppfordres lærerne til å forberede spørsmål. Last ned powerpoint. Eivind Heldaas Seland er forsker ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap (UiB) og ved Senter for Grunnforskning (UiO). Han arbeider med antikkhistorie og globalhistorie, og er opptatt av samspillet mellom økonomi, ideologi og politisk makt i førmoderne samfunn, av hvordan historiefaget kan operere på tvers av geografiske og kronologiske grenser, og av hvordan eldre historie kan være samfunnsrelevant og etterprøvbar. Seland har også arbeidet med lærerutdanning og vært forskerkontakt for elever i Holberprisens elevkonkurranse.

Kl 19.00: Middag på Holbergstuen

Holbergstuen ligger ca 10 minutters gange fra SV-fakultetet.

Torsdag 6. november

Sted: Sv-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje

9.00 – 9.45 Hvordan arbeide med vitenskapelig analyse?

Professor i medievitenskap Hallvard Moe snakker om forskningsprosessen og balansen mellom datainnsamling og analyse. Hvordan kommer vi oss fra en interesse for et spørsmål til ferdig rapport? Med utgangspunkt i eksempler fra medievitenskapelig metode vil han belyse hva som kjennetegner en vitenskapelig analyse. Last ned powerpoint. Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er medforfatter av en lærebok om tv, en metodebok for medieforskning, og en innføringsbok i offentlighetsteori. For tiden forsker han på NRKs nyhetstilbud på nett, på bruk av sosiale medier i valgkamper, og på tekst-tvs historie.

Pause
10.00 – 10.45 Hvordan arbeide med vitenskapelig analyse?

Hallvard Moe fortsetter og inkluderer deltagerne i å tenke konkret rundt analyse. Her oppfordres deltagerne til å forberede spørsmål.

10.45 – 11.30 Heller avgrenset innsikt enn usikker oversikt: Valg av forskningsmetoder til Holbergprisen.

Professor I sosiologi Aksel Tjora er medlem i fagjuryen som evaluerer elevprosjektene. Han vil dele erfaringer fra tidligere års juryarbeid og gi et innblikk i de gjennomgående utfordringer i elevarbeidene. Foredraget fokuserer særlig på utfordringene med å kombinere metoder og oppfatningen om at ”ekte” forskning er kvantitativ. Han har gjort seg tanker om hvilke metoder og arbeidsmåter som er mest kunnskapsfrembringede i elevarbeidene og vil gi tips om hvordan elever og lærere kan gå i dybden på et tema. Last ned powerpoint. Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Tjora driver undervisning med særlig vekt på forskningsmetode og analyse. Hans forskning tar ofte utgangspunkt i ulike randsoner, mellom ulike kunnskapsformer og ansvarsenheter (i organisasjonsstudier), mellom det private og det offentlige (i bymiljø og ved bruk av kommunikasjonsmedier), mellom syk og frisk (innen helsesosiologi), mellom ulike former for sosialitet og fellesskap (på festivaler, kaféer og i sosiale media) og mellom kreativitet og teknologi (for eksempel ved bruk av musikkteknologi). Tjora er også eier og stifter av foretaket Sosiologisk poliklinikk AS, som driver rådgivning og mer praktisk rettet arbeid med utgangspunkt i egen forskning. Han er forfatter/redaktør av en rekke bøker, Den moderne pasienten (2008), Digitale pasienter(2010), Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2010/2012), Helsesosiologi (2012), ogSamhandling for helse (2013), alle på Gyldendal Akademisk, Sammen i byen (Tapir 2012),Festival! (Cappelen Damm Akademisk 2013), Café Society (Palgrave 2013) og høsten 2014 kommer Hva er fellesskap (Universitetsforlaget).

11.30 – 12.30 Lunsj

Sted: Administrasjonskantinen ved Universitetet i Bergen, Christies gate 18, 4 etasje

12.30 – 13.30 Forskning i videregående skole: Om å veilede elevprosjekter.

Lærer som har deltatt en rekke ganger i Holbergprisen i skolen deler erfaringer.

Pause
13.45 – 14.30 Akademisk folkeskikk.

Professor i historie Anne Hilde Nagel snakker om hva ferske forskere bør vite om forskningsetikk. Med bakgrunn i egen forskning på menneskerettigheter og demokrati vil hun gi innblikk i hva etikk i forskning er og hvordan en kan implementere forskningsetikk i forskningsprosessen. Anne-Hilde Nagel er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (UiB). Hun har særlig arbeidet med politisk og administrativ historie, bl.a. bergverkspolitikk under eneveldet, styringsapparatet i Norge på 1700-tallet, utviklingen av menneskerettigheter og demokrati, og spørsmål omkring 1814. Den siste boka er Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet, redigert sammen med Ståle Dyrvik (Bodoni forlag 2014). Hun har vært leder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH) og for Forskningsetisk utvalg ved AHKR.

14.30 – 15.00 Noen oppsummerende ord ut fra innleggene + evaluering