Marina Warner

All Souls College, University of Oxford
Storbritannia
Winner of the 2015 Holbergprisen
Holbergprisen 2015 ble tildelt den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.

Begrunnelse fra Holbergprisens fagkomité

Marina Warner er en forsker, forfatter og kritiker som bringer sammen flere forskingsfelt og utfordrer grensene mellom disipliner og kulturer. Hennes akademiske bidrag representerer en stadig undersøkelse av hvordan myter, fortellinger, bilder, gjenstander og symboler gjennomsyrer historien til den menneskelige forestillingsevnen. Det avdekker det rasjonelle i det fantastiske og fantasien i det rasjonelle og bryter ned skillet mellom akademisk og folkelig kunnskap.

Warner er en nitid historiker og komparativ forsker. Hennes beherskelse av tekster og arkivstudier av ulike tidsepoker og kulturer avdekker den varige kraften i fortellinger som kunnskapsform. Hennes forskning fokuserer på fagfeltene: religion, magi, orientalisme, kolonialisme, utveksling på tvers av kulturer, billedkunst og fremstilling av kvinner. Hun avdekker utbredte og gjennomgående mønstre i ulike typer materiale som tilsynelatende ikke har noen gjensidig forbindelse. Hennes vitenskapelige produksjon bidrar med et historisk perspektiv og til endret forståelse av vår psyke og kultur.

Warners første bok, Alone of all her sex: The Myth and the Cult of Virgin Mary (1976) viste hvordan kultusen rundt og bildet av Jomfru Maria har begrenset kvinners rettigheter og selvforståelse. I Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form (1985) fortsatte hun sin forskning om heroiske kvinneskikkelser innen billedkunsten. From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and their Tellers (1994) tar for seg det historiske i det 19 århundrets eventyrfortellinger for å avdekke deres skjulte betydninger. No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling and Making Mock (1998) forener psykologi, antropologi og historie og utforsker hvordan monstre og demoniske skikkelser gir navn til og hjelper oss å håndtere våre mest lammende fryktforestillinger.

I Phantasmagoria: Spirit, visions, metaphors and media into the 21st Century (2006) utvider Warner utforskingen av det overnaturlige og belyser hvordan forestillingene om menneskesjelen har blitt fornyet i moderne kulturer, teknologier og praksiser. I sine arbeider om visuell og moderne kunst The Inner Eye: Art Beyond the Visible (1996) og The Symbol Gives Rise to Thought: Writings on Art (2014) bruker hun sin kunnskap om litterære og visuelle tradisjoner til å belyse kunst som en kommunikasjonsform.

I den prisbelønnete Stranger Magic: Charms, States and Arabian Nights (2011) viser Warner hvordan «Arabiske Netter» ble omskrevet av Europeiske utgivere fra å være dynamiske synkretistiske beretninger om kulturutveksling mellom kristne, islamske og orientalske folk til en tekst hvor arabisk og tyrkisk kultur blir fremstilt som noe fremmed. Samtidig gjør boken oss oppmerksom på hvordan «Arabiske Netter» bidro til moderne europeisk kultur på uventede måter. I sin hittil siste bok Once Upon a Time: A Short History of Fairy Tale (2014) viser hun at evnen til nyskaping stadig er til stede.  Hun viser også sin begavelse når det gjelder å knytte forbindelse mellom tradisjonelle fortellinger og den måten de manifesterer seg på i vår samtid.

Warners arbeider er fremragende både i kraft av sin originalitet, rekkevidde, ambisjoner, alvor og åpenhet for nye kulturelle impulser. De viser dyp lydhørhet for forskjeller i språk, kontekst og oversettelse. Warners arbeider bygger på et grunnleggende engasjement for hvordan mennesker lever, forestiller og gjenforteller sine liv. Hun uttrykker seg i et språk som er engasjerende og ofte medrivende.