3. Innsamling og bearbeiding av empiri

Hvordan innsamling og bearbeiding av empiri gjennomføres er tett knyttet til hvilken innsamlingsmetode dere har valgt å bruke.

Vi presenterer først fem innsamlingsmetoder som er særskilt godt egnet i skoleprosjekter:

Spørreskjemaundersøkelser

I en spørreskjemaundersøkelse lager forskeren et sett med spørsmål som man ber informantene om å svare på. Fordelen med spørreskjema er at man kan spørre mange personer de samme spørsmålene. Ulempen er at man ikke kan innhente tilleggsopplysninger eller ha en dialog med informantene. Derfor er det viktig at dere legger ned en del arbeid i å lage gode spørsmål. 

Bruk av eksisterende statistikk

Dere kan også ta utgangspunkt bruk av eksisterende statistikk, i undersøkelser av ferdige innsamlede og bearbeidede datasett. Et datasett gir den samme typen informasjon som vi får fra ferdige bearbeide spørreskjema, altså forteller den oss hvordan hvilke verdier et utvalg enheter har på en serie variabler. Velger dere en slik fremgangsmåte må selvsagt problemstillingen utformes slik at den lar seg undersøke ved hjelp av et tilgjengelig datasett. Dere bør derfor undersøke hvilke datasett som er tilgjengelig parallelt med utformingen av en problemstilling.

Les mer om:


Gisle Andersen (2008). Fra metodeheftet: Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn. Bergen: Holbergprisen i skolen