Prisvinnerne fra Amalie Skram vgs. Foto: Sissel Solberg-Johansen.

Amalie Skram videregående skole

Bergen
Ingrid Wittendorff Humblen, Amalie Min Bergås, Rasmus Madsen Berg og Herman Fjell Lerstad

Vinner av Holbergprisen i skolen

Amalie Skram videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2021. Vestby videregående skole fikk andrepris og Longyearbyen skole, videregående avdeling fikk tredjepris.

Førstepris til Amalie Skram videregående skole

Ingrid Wittendorff Humblen, Amalie Min Bergås, Rasmus Madsen Berg og Herman Fjell Lerstad ved Amalie Skram videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2021 med forskningsprosjektet "Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen". I prosjektet ser elevene nærmere på Høyesteretts makt og rolle i samfunnet gjennom håndteringen av det svært aktuelle klimasøksmålet, der miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten ved Olje- og energidepartementet. Dette analyseres politisk-filosofisk, og elevene har gjennomført dokumentanalyse av offentlig tilgjengelige dokumenter. 

Elevene har flere tilnærminger til temaet og ser blant annet på Høyesteretts tolkning av hva slags rettigheter som sikres av Grunnlovens §112, den såkalte «miljøparagafen». De drøfter også i hvilken grad Høyesterett opptrer politisk: «Når §112 er satt opp imot et stortingsvedtak, i dette tilfellet 23. konsesjonsrunde, fungerer §112 som en sikkerhetsventil for nettopp grov tilsidesettelse av statens plikter», skriver elevene. 

Fagjuryens uttalelse

Rapporten utforsker hva det såkalte «klimasøksmålet» kan si om utviklingen i maktfordelingen mellom den lovgivende, dømmende og utøvende makt i det norske politiske systemet. Grunnlovens paragraf 112 undersøkes med utgangspunkt i de ulike fortolkningene som er i spill i saken. Rapporten belyser hvordan søksmålet kan leses som en forhandling av forholdet mellom den lovgivende og den dømmende makt. Det argumenteres godt for at dommen indikerer at folkesuverenitetsprinsippet har blitt styrket. Videre fremvises det at høyesterett kunne ha kommet til et annet resultat, dersom den hadde lagt en fortolkning til grunn som i høyere grad vektlegger et menneskerettslig perspektiv.

Elevene analyserer en konkret og aktuell sak som belyser hvordan domstolene kan være politiske. Rapporten er særdeles velstrukturert, og gjør god bruk av relevante kilder. Elevene bringer inn perspektiver fra juss, filosofi og politisk teori i argumentasjonen på en måte som imponerer. Dette gjøres blant annet ved å diskutere konstitusjonalisme, folkesuverenitetsprinsippet og «flertallets tyranni» og begrepenes historiske bakgrunn. Samlet viser elevene en svært god forståelse av kompleksiteten i emnet de behandler, og de lykkes med å relatere grunnleggende spørsmål innenfor politisk filosofi til et svært aktuelt tema. Rapporten er svært velskrevet, og det er tydelig at elevene har vært engasjert i problemstillingen.

Juryen gratulerer elevene med et imponerende og tankevekkende forskningsprosjekt, og med førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2021!
 

Andrepris til Vestby videregående skole

1STF ved Vestby vgs
1STF ved Vestby vgs. Foto: Vestby vgs

 

1STF ved Vestby videregående skole (Mari Eldegard Heie, Amalie Lindland, Trym Olav Jonassen Oldertrøen, Olivia Bischof, Mikkel Vaaje-Kolstad, Eirik Alvheim, Ingrid Bratberg-Jørgensen, John Kibrom Fishazion, Nicolai Francker, Mikkel Hallingstad, Sebastian Vatle Hansen, Mathias Larsen Lilleby, Mia Lemoni Lindgreen, Alexander Lindås, Thea Lundberg, Mats Lunde, Selihom Abraha Mulubrhan, Victor van Nesmoen, Brage Nordbø, Vera Rosnes, Sverre Abdou Ryeng, Niklas Seilø Solheim, Elias Rognerud Storhaug) vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Effekten av høytlesing", der klassen undersøkte om erfaringer fra barndommen påvirker lesevanene senere i livet. 

Fagjuryens uttalelse

Forskningsrapporten tar utgangspunkt i en hypotese om at det å bli lest for som barn, kan gjøre det lettere og mer naturlig å lese bøker når man blir eldre. Elevene argumenterer overbevisende for at det er sammenheng mellom hvor mye man blir lest for som barn og lesevaner senere i livet, og forankrer dette i aktuell forskning på feltet.  

Elevene viser et høyt refleksjonsnivå, blant annet gjennom arbeidet med å formulere forskningsspørsmål, valg av metode og teori, og ved en kritisk holdning til egen forskning, og analysen fremstår som strukturert og presist gjennomført. Dette er det beste kvantitative forskningsbidraget i årets konkurranse, og det er svært imponerende at en hel klasse har samarbeidet om prosjektet, og har levert en så gjennomarbeidet og solid rapport. Elevenes modne etiske refleksjoner og betraktninger hever rapportens kvalitet. 

Juryen gratulerer med et svært gjennomarbeidet og imponerende forskningsarbeid, og med andreprisen i Holbergprisen i skolen 2021. 
 

Tredjepris til Longyearbyen skole

Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole
Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole. Foto: Privat

 

Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest", der de foretok en studie av hvordan svalbardbeboere opplever relasjonene mellom de største nasjonalitetene som er til stede på Svalbard. 

Fagjuryens uttalelse

Forskningsrapporten ser nærmere på norsk-russiske relasjoner på makro- og mikronivå ved å sammenligne forholdene mellom Norge og Russland, og relasjonen mellom lokalsamfunnene Longyearbyen og Barentsburg på Svalbard. Elevene har gjort funn som viser at det er store forskjeller på disse ulike nivåene, og får frem hvordan den storpolitiske dimensjonen kommer i bakgrunnen når mennesker med ulik bakgrunn lever sammen.  

Rapporten er bredt metodisk anlagt, og det er svært verdifullt at ulike forskningsmetoder er utprøvd i prosjektet. Elevene har gjort et svært godt arbeid med å skaffe informanter på tvers av språklige barrierer, og ved å løfte frem informantenes stemmer. Innenfor det polarhistoriske forskningsfeltet tilbyr prosjektet en spennende vinkling, og gir verdifulle perspektiver på andre samfunn der ulike grupper møtes, for eksempel i Kirkenes, hvor det også er nære møter mellom det norske og det russiske. 

Elevene utviser et driv og en forskningsglede, og rapporten fremstår som velskrevet og engasjerende. Juryen gratulerer med et vel utført prosjekt, og med tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2021. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen
Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2021 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo