Helene Randem Lunde, Vestby videregående skole. Foto: Privat

Vestby videregående skole

Vestby
Helene Randem Lunde

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vestby videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2020. Elvebakken videregående skole fikk andrepris og Fagerlia videregående skole fikk tredjepris.

Førstepris til Vestby videregående skole

Helene Lunde fra Vestby videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2020 med forskningsprosjektet «Hvem tror vi at vi er?» I prosjektet undersøker Lunde to litterære verk: Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 og Anders Malms Massemenneske fra 2012. Lunde diskuterer i sin analyse forskjellige svar innenfor vitenskap, religion og filosofi på spørsmålet hva vil det si å være menneske og hvordan synet på mennesket har forandret seg over tid.

«Ser vi i dag et monistisk menneskesyn preget av Darwin, hvor mennesket er biologi og kun består av materie?» spør Lunde i prosjektet. «Eller er vi fremdeles mest påvirket av kristendommen, Descartes og Platon, med et dualistisk menneskesyn, et menneskesyn der det fysiske og det mentale forklares som to adskilte substanser?»

Fagjuryens uttalelse:

Dette er et modig og omfattende prosjekt som søker å analysere forskjeller i menneskesynet som kommer til uttrykk i en roman fra 1741 og i en fra 2012. Lunde har gjort en imponerende og innsiktsfull litteraturanalyse, der verkene får stå i dialog med hverandre og svarer på spørsmål som peker utover seg selv. Oppgaven utviser en presis og omfattende filosofisk innsikt i spørsmålet om hva som kjennetegner et menneske. Gjennom analysen maler Lunde et bredt bilde av menneskesynet som kommer til uttrykk i verkene, og trekker linjer til menneskesynets utvikling i samfunnet.

Litteratur kan være et vindu inn i våre tanker, foreslår Lunde, og eleven klarer i sin utforskning av verkene å tegne et innsiktsfullt bilde av det skiftende menneskesynet i den historiske perioden hun behandler. Gitt at perioden det skrives om, preges av utallige endringer innen religion, økonomi og samfunn, er det nærmest umulig å trekke noen endelige årsakssammenhenger. Likevel klarer eleven med sitt gode grep om sjangeren og en imponerende filosofisk innsikt å utføre en meget kompetent og overbevisende analyse.

Juryen gratulerer med et imponerende utført arbeid og med førsteplass i Holbergprisen i skolen 2020. 

Andrepris til Elvebakken videregående skole 

Fra venstre: Live Tveit, Thelma Sundby og Elisa Bakken, Elvebakken videregående skole
Fra venstre: Live Tveit, Thelma Sundby og Elisa Bakken, Elvebakken videregående skole. Foto: Privat.

Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit fra Elvebakken videregående skole fikk andrepris i Holbergprisen i skolen 2020 med prosjektet “Ikke kun mellom linjene – antisemittisme i norsk presse i årene 1938-1939”. I prosjektet undersøker elevene hvordan negative holdninger overfor jøder kom til uttrykk i avisene Aftenposten og Adresseavisen i årene før andre verdenskrig, og belyser dermed betydningen av historisk bevissthet for å motvirke likegyldighet overfor antisemittiske ytringer og handlinger i dagens samfunn.

Fagjuryens uttalelse:

Prosjektet undersøker antisemittisme, et tema som diskuteres aktivt både innen forskning, i medier og samfunnsdebatten for øvrig. Elevene ser nærmere på hvordan antisemittismen ble spredt i norske medier i årene før okkupasjonen, og sammenkobler dette med sin egen generasjons manglende kunnskap om medienes historiske rolle i å spre antisemittiske holdninger. Denne problematikken er særlig aktuell i en samtid hvor fremmedfiendtlige ytringer er et omfattende problem.

Elevene trekker aktivt inn eksisterende forskning, og rapporten fremstår som godt avgrenset metodisk, med god grunngivning for valgene som er tatt underveis. Elevene utviser utmerket kontroll på begrepsbruk, for eksempel gjennom grundig refleksjon og diskusjon rundt skillet mellom antisemittisme og antijudaisme i kildematerialet. Kildetilfanget er imponerende i seg selv, og bruken av empiri i kombinasjon med tidligere forskning løfter oppgaven og gjør den til svært interessant lesning. 

Juryen peker på at elevene har klart å demonstrere hvordan anti-jødiske ytringer skapte et vrengebilde i pressen, der jødene ble beskyldt for nettopp de handlingene som nazistene utsatte dem for. Juryen gratulerer med et godt gjennomført, imponerende og engasjerende forskningsprosjekt. 

Tredjepris til Fagerlia videregående skole

Fra venstre: Stian Sørland, Guro Solli og Sigve Nydal, Fagerlia videregående skole
Fra venstre: Stian Sørland, Guro Solli Grønningsæter og Sigve Nydal, Fagerlia videregående skole. Foto: Fagerlia videregående skole. 

Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland fikk tredjepris i Holbergprisen i skolen 2020 for prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser».

I dette prosjektet undersøker elevene hvorvidt små skoleklasser er preget av høyere grad av trivsel og har bedre læringsmiljø enn større klasser. Elevene argumenterer for at mer kunnskap om dette tema kan gjøre det mulig å få en best mulig organisering i skolen og sikre at alle elever har de beste forutsetningene for å lykkes.

Fagjuryens uttalelse:

Rapporten tar for seg en velkjent problemstilling innenfor skoleforskning, nemlig hvordan klassestørrelser påvirker læringsmiljøet for elevene. Det er et svært godt skrevet og gjennomført forskningsprosjekt, som klarer å skape engasjement hos leseren, selv om det er et tema det tidligere er forsket mye på. Rapporten fremstår som genuint utforskende, basert på elevenes erfaringer med eget skolemiljø.

Eksisterende forskning på feltet brukes aktivt i diskusjon og analyse, og rapporten oppleves gjennomgående som metodisk sterk. Elevene utviser et sikkert grep om kvantitativ metode og nyttiggjør seg dataene de henter ut, på en svært god måte. Elevene tester ut flere hypoteser, og falsifiserer disse underveis. Dette gjelder blant annet hypotesen om at læringsmiljø og trivsel er bedre i små klasser enn i store. Elevene viser på en god måte at de lar resultatene tale for seg selv, selv om dataene motsier deres egne hypoteser. 

Juryen peker på at dette er en svært god forskningsrapport, hvor særlig det metodiske refleksjonsnivået fremstår som en styrke og holder høy kvalitet. Juryen gratulerer med et godt gjennomført forskningsprosjekt.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2020 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder),

Mette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen,

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet