Statutter for Holbergprisen

Statuttene for Holbergprisen er fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet januar 2004. Siste endring ble gjort 10. desember, 2013.

 1. Hovedformålet med Holbergprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag, enten arbeid innenfor et enkelt fag eller arbeid av tverrfaglig karakter. Prisen skal også bidra til å heve disse fagenes status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i fagene.
 2. Holbergprisen forvaltes av Universitetet i Bergen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Bergen skal sørge for bred forankring for prisen og tilliggende aktiviteter gjennom å involvere relevante aktører og miljøer, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet.

 3. Holbergprisen finansieres over statsbudsjettet gjennom tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Bergen. Tilskuddet skal benyttes til:

 • Holbergprisen
 • Nordisk pris for yngre forskere (Nils Klim-prisen)
 • Aktiviteter for barn og unge
 • Arrangementer i tilknytning til prisutdelingen
 1. Universitetet i Bergen rapporterer hvert år til Kunnskapsdepartementet om bruken av midlene. Universitetet i Bergen kan organisere sitt arbeid med Holbergprisen slik de vil, innenfor rammene i disse statuttene.

 2. Universitetet i Bergen oppnevner to fagkomiteer, Holbergkomiteen og Nils Klimkomiteen. Hver komité skal bestå av fem fremragende forskere innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og teologiske fag. Komiteene skal hver ha minst tre utenlandske medlemmer. Medlemmene av fagkomiteene oppnevnes for en periode på tre år og kan gjenoppnevnes én gang. Tre av fagkomitémedlemmene oppnevnes ett år og to det følgende år. Dersom et medlem må trekke seg før dets oppnevningsperiode utløper, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.

 3. Universitetet i Bergen vurderer for det enkelte år om prisen for dette året skal utlyses generelt eller på ett eller flere bestemte fagområder. Universitetet i Bergen utnevner vinner av Holbergprisen på grunnlag av innstilling fra Holbergkomiteen. Universitetet i Bergen utnevner vinner av Nils Klimprisen på grunnlag av innstilling fra Nils Klimkomiteen. Komiteenes innstillinger skal være basert på sakkyndige vurderinger. Dersom fagkomiteene et år ikke finner en verdig prisvinner, skal prisene ikke deles ut. Midlene til prisvinner skal da tilbakeføres til Kunnskapsdepartementet.

 4. Statuttene for Holbergprisen og Nils Klimprisen kan endres av Kunnskapsdepartementet.

Trond Fevolden
Departementsråd
Kunnskapsdepartementet