La elevene dine forske!

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Er du lærer innenfor disse fagområdene? La elevene dine forske!

Image
Lærerseminaret i 2018. Foto: Thor Brødreskift
Fra lærerseminaret i 2018. Foto: Thor Brødreskift

Hvert år deltar inntil 1000 elever fra 20 videregående skoler i forskningskonkurransen, som er et initiativ fra Kunnskapsdepartementet, og administreres av Holbergprisens sekretariat ved Universitetet i Bergen. Prosjektene som elevene leverer har gjerne en tverrfaglig bredde, hvor perspektiver fra blant annet norsk, engelsk, mediefag, geografi, historie og samfunnsfag trekkes inn. 

Vi legger i utgangspunktet ingen føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men som lærer vil du ha mulighet til å gjøre avgrensinger og velge overordnet tematikk. Vi har full forståelse for at skolehverdagen er travel for både elever og lærere, derfor blir dere fulgt tett opp av både forskere og sekretariatet. Prosjektet er lagt opp slik at det skal kunne gjennomføres i tråd med eksisterende læreplaner.

Årets gang

Etter søknadsfristen 1. oktober, og utvelgelsen av deltagerskoler, markerer lærerseminaret i begynnelsen av november oppstarten for Holbergprisen i skolen hvert år.  Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret, med innleveringsfrist i begynnelsen av april.  Skolene velger selv ut de tre beste bidragene innen innleveringsfristen.

Fagjuryen kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Vinnerne blir sammen med lærerne invitert til Holberguken som finner sted i Bergen i begynnelsen av juni.

Viktige datoer 2021/2022

1. oktober: Søknadsfrist
3.–4. november: Lærerseminar 
Desember–januar: Prosjektkoordinator besøker skolene
Januar–februar: Forskere besøker skolene
1. april: Innleveringsfrist
Mai: Kunngjøring av finalistene
7.–10. juni: Holberguken / prisutdeling

Søknad

Som lærer er du ansvarlig for å sende inn søknaden å deltagelse. Blant søkerne vil det hvert år velges ut inntil 20 skoler. I utvelgelsesprosessen legger fagjuryen vekt på følgende aspekter:

 • Søkers motivasjon: Hvorfor ønsker dere å delta, og hva håper dere prosjektet kan tilføre undervisningen.
 • Praktisk gjennomføring: hvordan tenker dere å organisere prosjektet ved skolen? (f.eks. pedagogiske ressurser, tid, timeplan, lærere)
 • Geografisk spredning: Som nasjonal forskningskonkurranse vil det bli tatt hensyn til geografisk spredning.

Det styrker søknaden om en hel klasse eller flere klasser deltar, men maksimum 90 elever fra hver skole. Vi ser at skoler som deltar med flere klasser har stort utbytte av det interne samarbeidet på skolen. Vi ønsker at minimum to lærere eller faglige ressurser ved skolen må være involvert i prosjektet.

Søknadsfristen til Holbergprisen i skolen er 1. oktober hvert år.

Undervisningsopplegg for Holbergprisen i skolen

Veiledning fra etablerte forskere

Vi har full forståelse for at skolehverdagen er travel for både elever og lærere. Derfor blir deltagerskolene fulgt tett opp av både forskere og sekretariatet i Holbergprisen i skolen.

Vi vil tilrettelegge for kontakt med en forsker med relevant fagbakgrunn som den enkelte skole kan benytte seg av. Forskerkontakten møter elevene for veiledning og oppfølging flere ganger i løpet av forskningsprosessen. Holbergprisen i skolen dekker alle utgifter i forbindelse med forskerkontaktenes besøk og oppfølging. 

Tidligere vinnere av Holbergprisen i skolen
2021
Elever fra Amalie Skram videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2021 med forskningsprosjektet "Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen".
2021
Elever fra Vestby videregående skole vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Effekten av høytlesing".
2021
Elever fra Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest".

Hvilke forventninger har vi?

Bidragene kan være gruppearbeid eller fra enkeltelever, men vi anbefaler at elevene samarbeider i grupper . Sluttproduktet for forskningsarbeidet skal være en forskningsrapport på maks 15 sider (4500-5000 ord). Forside, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Det vanlige formatet i teksten er 1,5 i linjeavstand og skriftstørrelse 12 pkt. Det er denne rapporten som utgjør bedømmelsesgrunnlaget for juryen.

Innhold og struktur

I rapporten bør elevene beskrive hva de har gjort, hvordan de har jobbet og begrunne valgene som er tatt. Elevene må kunne vise at de har anvendt vitenskapelig metode, i form av intervjuer, spørreskjema, statistikker, diagrammer, nærlesing av historiske dokumenter eller annet. Rapporten bør også redegjøre for de viktigste funnene i prosjektet og drøfte disse opp mot problemstillingen.

Det er rom for å supplere forskningsrapporten med video- eller lydopptak dersom elevene ønsker det, men vær oppmerksom på at det kun er forskningsrapporten som utgjør grunnlaget for fagjuryens vurdering.

Figurer, modeller og diagrammer

Figurer, modeller og diagrammer som kommenteres direkte i oppgaven skal legges inn i selve teksten. Husk å få med undertekster som kort forklarer hva de viser. Visualiseringer som ikke kommenteres eksplisitt i forskningsteksten kan heftes ved rapporten som vedlegg. Dette gjelder også andre dokumenter, som for eksempel intervjuguide, spørreskjema eller utdrag fra transkribering. Det er ingen begrensninger for lengden på vedlegg, eller hvor mange vedlegg et forskningsprosjekt kan ha.

Innlevering og utvelgelse

Innleveringsfristen for elevprosjektene og lærerrapporten er i slutten av april hvert år. Vi legger ut lenker til innleveringsskjema når fristen nærmer seg. Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i elektronisk utgave, i både PDF og Word-format, til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen.

Dere som lærere er ansvarlig for å velge ut de tre beste elevoppgavene (eller færre) Forskningsprosjektene som er sendt inn kan bli brukt i Holbergprisen i skolens videre arbeid, men elever og skoler vil alltid bli kreditert. Finalistprosjektene blir lagt ut på våre nettsider.

Forskningsprosessen fra start til slutt

Å skrive et godt forskningsprosjekt krever mye arbeid fra elevene. På disse sidene beskriver vi viktige steg i forskningsprosessen fra idémyldring til innlevering.

Tidligere lærerprisvinnere forteller om sine erfaringer

Hildegunn Stokke Rasmussen, lærerprisvinneren fra 2021.
Lærerprisvinnerne fra 2019: Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad.

Lærerenes viktige rolle!

Holbergprisen i skolen ønsker å fremheve lærerens rolle som sentral faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å introdusere forskning for elever under videregående opplæring, og deler ut en lærerpris på 20 000 kr. Vinneren velges på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever ved skolen. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Vinneren velges på bakgrunn av lærerrapporten der det redegjøres for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever ved skolen. Rapporten leveres inn en uke etter elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Rapportene skal gi rom til lærerens egen refleksjon, og juryen anbefaler at lærerens egen stemme er synlig i teksten. Vi anbefaler at lærerrapporten er på rundt 10 sider. Rapporten kan f. eks. fokusere på å gi innsikt i elevenes forskningsprosess sett fra lærerens perspektiv, på lærerens refleksjoner over pedagogiske muligheter og utfordringer i arbeidet med elevforskning eller på egen læring i gjennomføringen av prosjektet.

Rapporten kan ta fatt i et eller flere av følgende spørsmål:

 • Hvordan har arbeidet vært organisert, særlig med tanke på bruk av forskerkontakt og eventuell annen ekstern ekspertise? Har andre hjelpemidler blitt benyttet?     
 • Hvilken utvikling har du sett i elevenes forståelse og selvstendige tenkning gjennom erfaringen med forskning og forskningsformidling som deltagelsen i skoleprosjektet har gitt?
 • Hvordan har elevforskningen påvirket din undervisning?
 • Hvilke didaktiske grep har blitt benyttet i løpet av arbeidet med prosjektet, og hvilke utfordringer og muligheter har skoleprosjektet skapt for de enkelte elevgruppene?
 • Har det vært arbeidet tverrfaglig, og hvordan har det tverrfaglige kommet til uttrykk i elevprosjektene?    

I vurderingen av lærerrapportene vil fagjuryen også vektlegge i hvilken grad rapportene viser spesielt originale og nyskapende innsikter i pedagogisk arbeid med elevforskning, eller bidrar med prinsipper for organisering og gjennomføring av elevforskning som kan inspirere andre lærere. 

Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen på grunnlag av innsendte lærerrapporter.  Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen.

Fagjuryen 2021 / 2022

 • Stine Helena Bang Svendsten Stine Helena Bang Svendsen (Juryleder), 
  Førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Hallvard Kjelen Hallvard Andre Kjelen, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet
 • Sveinung Arnesen Sveinung Arnesen, Samfunnsforsker ved NORCE, Førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Åsne Berge Åsne Berge, Avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole
 • Ljunggren Jørn Ljunggren, Forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Kontaktpersoner

Image
Hilde Omdalsmoen Fidje
Hilde Omdalsmoen Fidje Rådgiver - Holbergprisen i skolen Epost: hilde.fidje@holbergprisen.no Tel: 55 58 90 45 Mob: 99 72 39 30
Image
Birger Berge - Foto: Thor Brødreskrift
Birger Berge, Seniorkonsulent - Holbergprisen i skolen Epost: birger.berge@holbergprisen.no Tel: 55 58 20 75 Mob: 478 14 447