Engasjerte forskere veileder elever i den videregående skole

15.02.2016

Forskerkontakter ved landets universiteter og høyskoler spiller en viktig rolle som veiledere når tolv videregående skoler årlig deltar i konkurransen Holbergprisen i skolen

Alle skolene som deltar i Holbergprisen i skolen får besøk og veiledning fra forskere tilknyttet et universitet eller en høyskole i skolens nærområde. Forskeren gir elevene en innføring i forskningsmetoder. Han eller hun hjelper også elevene med komme frem til en klar og tydelig problemstilling og finne ut hvilken forskningsmetode som passer. Et viktig mål med forskerbesøkene i skolen er å skape kontakt mellom skolene og universitet og høyskoler. Dette er en viktig form for forskningsformidling, som fungerer stimulerende for alle parter. Forskerkontaktene har uttrykt at det gir dem et særegent innblikk i skolen, og at veiledningen også er nyttig for dem selv: De må tenke gjennom sin egen rolle som forsker og kommunisere hva det vil si å være forsker i dagenes samfunn. Sitater fra utvalgte forskerkontakter

Forskerkontakter 2016

Isak Lekve, forskerkontakt for Amalie Skram videregående skole i Bergen

Isak Lekve

Isak Lekve er stipendiat ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hans hovedinteresser knytter seg særlig til fremveksten av og innflytelsen til arbeiderbevegelsen i Norge og internasjonalt, og hvordan vilkårene for fortsatt innflytelse på utformingen av samfunnets sentrale institusjoner er i endring i dagens kapitalisme.

«For som jeg merket tydelig da jeg møtte elevene var svært mange av gruppene var inspirerte av det som opptar den politiske offentligheten ? og ønsket derfor å utforme prosjekter som i en eller annen forstand kunne gi svar på påstander vi stadig vekk finner der. Flyktningkrisen var derfor en gjenganger, og mange søkte lokale og konkrete konsekvenser av denne, for eksempel knyttet til kriminalitet og bomiljø».

Chalak Kaveh, forskerkontakt for Fredrik II videregående skole i Fredrikstad

Chalak Kaveh

Chalak Kaveh er historiker og tidligere stipendiat i historie på Universitetet i Oslo. tillegg er han nylig blitt fagansvarlig for fagområdet Kurdistans historie hos Store norske leksikon.

"Møtet med elever og lærere har vært lærerikt og spennende for meg. Og så langt har jeg hatt stor glede av elevenes nysgjerrighet for forskningsprosessen og ikke minst lærernes innsats og tilrettelegging".

 

Stine Bang Svendsen, forskerkontakt for Stavanger katedralskole

Stine Bang Svendsen

Stine H. Bang Svendsen er forsker ved Nettverk for Kjønnsforskning. Hennes forskningsfelt er kulturelle prosesser og strukturer som berører etnisitet, rase, kjønn og seksualitet. Hun har doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU, og disputerte i 2014 med avhandlingen "Affecting change? Cultural politics of sexuality and 'race' in Norwegian education".

"Det er spennende å lære bort hvordan vi undersøker samfunnsspørsmål. Holbergprisen i skolen gir forskere en mulighet til å vise elevene hva humanistisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap produseres, og til å oppmuntre til kritisk tenkning"

Bjarge Schwenke Fors, forskerkontakt for Vadsø videregående skole

Bjarge Schwenke Fors

Bjarge Schwenke Fors er utdannet sosialantropolog med russisk og sammenlignende politikk som bifag. De siste årene har han i all hovedsak arbeidet med forskning relatert til grenser og grenseregioner; alt fra geopolitikk til lokale kulturuttrykk. Han har særlig interessert seg for utviklingen i det norsk-russiske grenseområdet men har også arbeidet i andre regioner, blant annet Kaukasus. Som forsker har jeg vært engasjert i det internasjonale forskningsprosjektet EUBORDERREGIONS. Dette prosjektets hovedmål har vært å identifisere utfordringer knyttet til økonomisk, sosial og territoriell integrasjon, så vel som potensiale for utvikling, i ulike regioner langs EUs yttergrenser.

«Arbeidet som forskerkontakt for Holbergprisen i skolen er et fint avbrekk fra den akademiske hverdagen. Det å formidle til andre hva forskning og forskerrollen i bunn og grunn handler om er både interessant og utfordrende. Veiledningen er forhåpentligvis til nytte for elevene, men den gir også en god anledning til selvrefleksjon for forskeren. Det er veldig spennende å møte engasjerte lærere og ungdommer og få et innblikk i de ulike temaene de arbeider med.»

Ann-Kristin Molde, forskerkontakt for Danielsen videregående skole i Bergen

Ann-Kristin Molde

Ann-Kristin Molde er førstelektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, og forsker på innflytterbarns talemål. Er ellers spesielt engasjert i forskningsformidling og universitetspolitisk arbeid.

"Som forskerkontakt får jeg være til stede mens elevene lager og utforsker problemstillinger på en vitenskapelig måte for første gang. Det er inspirerende å se hvordan de kjemper for å få det til, og å se gløden deres når de lykkes."

Lars Klemsdal, forskerkontakt for Randaberg videregående skole i Stavanger

Lars Klemsdal

Lars Klemsdal har en doktorgrad i organisasjon og ledelse, og er førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonssosiologi ved Institutt for media kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger. Klemsdal har hovedsakelig forsket på ledelse ved endrings- og utviklingsprosesser i virksomheter innen privat og offentlig sektor.

«Jeg opplever det å være forskerkontakt for elever og lærere som givende på flere måter. For det første syns jeg det er svært interessant å diskutere problemstillinger med elevene rundt hva som opptar dem og hvilke syn og perspektiver de har på saker og ting i samfunnet. Det gir meg både innsikt og nye ideer selv. Jeg syns elevene er flinke. Det er også interessant å møte lærerne og utveksle erfaringer med dem. Håper at jeg underbygger interessen for samfunnsvitenskap hos elevene og at jeg treffer dem igjen på universitetet.»

Bjørn Bandlien, forskerkontakt for Ringerike videregående skole, Hønefoss

Bjørn Bandlien

Bjørn Bandlien er historiker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og underviser i vikingtid og middelalder, samt historisk metode og oppgaveskriving. Forsker på blant annet kjønn, kulturmøter og fiendebilder i eldre tids historie.

«Det har vært veldig morsomt å møte elevene og se deres engasjement for emnene de har valgt. Gjennom arbeidet med prosjektene vil de lære mye om forskningsprosessen, argumentere, drøfte og å skrive akademiske tekster. Det skal bli spennende å følge elevene fram til den ferdige oppgaven!»

Nils Martinius Justvik, forskerkontakt for Vennesla videregående skole

Nils Martinius Justvik

Nils Martin Justvik er historiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder med fagområder som kulturhistorie, moderne historie (etter 1800) og samtidshistorie (etter 1945).

«Det er bare de 10-15 siste årene at jeg har forsket på historiske temaer. I mellom 20 og 30 år var jeg i skolen før dette. Å være etterspurt som forsker, ikke minst å komme til Vennesla vgs, er alltid hyggelig og lærerikt. Kontakten med, og engasjementet til elevene og lærerne i diskusjonene omkring diverse tema er en flott opplevelse» 

Carol Azungi Dralega, forskerkontakt for Sogndal videregående skole

Carol Azungi Dralega

Carol Azungi Dralega er medieviter og forsker ved Vestlandsforskning. Hun jobber med spørsmål om informasjon, fattigdom, digitale skiller og e-inkludering - spesielt hvordan marginaliserte og perifere grupper, regioner, institusjoner effektivt kan utnytte fordelene av IKT for sosial endring.

«Det har vært et privilegium å få være med som forsker på konkurransen for Holbergprisen. Både lærer og elever arbeidet med lyst og engasjement, noe som gjorde jobben min enkel og svært hyggelig. I elevene har vi har et lovende lag av fremtidige forskere.»

Baard Herman Borge, forskerkontakt for Hadsel videregående skole, Stokmarknes

Baard Herman Borge

Baard Herman Borge er historiker og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Borge har publisert en rekke arbeider i skjæringspunktet mellom statsvitenskap, historie og politisk sosiologi.

«Det har vært en fornøyelse å treffe elever og lærere ved Hadsel vgs på Stokmarknes, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Mange spennende prosjekter er i gang.»

Gunn Tove Minde, forskerkontakt for Sortland videregående skole

Gunn Tove Minde

Gunn Tove Minde er utdannet sosiolog, og arbeider nå som førstelektor ved Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere utgitt Samisk folkemedisin i dagens Norge sammen med Inger Altern.

Stig Bjørshol, forskerkontakt for Kongsberg videregående skole

Stig Bjørshol

Stig Bjørshol er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han er utdannet historiker, og har tidligere lærererfaring fra både grunn- og videregående skole.

«Møtet med elever i forskning ble en meget interessant opplevelse. Det var engasjerte elever med en stor variasjon og kreativitet i tilnærmingen til forskning på middelalder. Alle gruppene hadde gode og faglige presentasjoner av sine tema og er nå på vei til sin endelige problemstilling. Jeg gleder meg til å følge elevgruppenes faglige utvikling i sitt forskerengasjement».