Holbergkomitéen

Holbergkomitéen står for den faglige vurderingen av nominasjonene til Holbergprisen og utarbeider en innstilling til Holbergstyret som danner grunnlaget for valget av prisvinner. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor de relevante fagfeltene.

  • Hazel Genn portrait
  • Björn Wittrock portrait
  • Mary Beard Portrait
  • Graeme Turner portrait
  • Cui Zhiyuan portrait
  • Dame Hazel Genn – Professor og dekan, Det juridiske fakultet, University College London (Komitéleder)
  • Björn Wittrock – Professor ved Uppsala universitet. Fast medlem, Swedish Collegium for Advanced Study. Visepresident for Academia Europea.
  • Mary Beard – Professor, University of Cambridge
  • Graeme Turner – Professor emeritus, The University of Queensland
  • Cui Zhiyuan – Professor, School of Public Policy and Management, Tsinghua University

Arbeidsform

Holbergkomitéen møtes to ganger i forbindelse med utvelgelsen av prisvinner. Det første møtet finner sted tidlig på høsten. På dette møtet diskuterer komiteen den fulle listen og velger ut en kortere liste med aktuelle kandidater fra årets nominasjoner. I det videre arbeidet med å velge prisvinner hentes det inn konsulentuttalelser om korlistekandidatene som et supplement til den informasjonen som er gitt i nominasjonsbrevet. Konsulentuttalelsene skrives av personer med inngående kjennskap til kandidatene. Forslag til aktuelle konsulenter er del av nominasjonen.

Fagkomiteens andre møte finner normalt sted i februar/mars. Under dette møtet vedtar komiteen sin innstilling til hvem som bør bli Holbergprisvinner inneværende år. Det er styret i Holbergprisen som formelt velger prisvinner på bakgrunn av komiteens innstilling. Hvem som vinner årets pris blir kunngjort for offentligheten i begynnelsen av mars.

Styreleder i Holbergprisen, faglig leder for Holbergprisen og prosjektleder er ofte også tilstede i forbindelse med Holbergkomitéens møter, men deltar ikke i diskusjonene og prosessen knyttet til valg av prisvinner.

Utvelgelse av Holbergkomiteen

Styret i Holbergprisen velger nye komitémedlemmer. Komitémedlemmene velges for en periode på 3 år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere en periode. I de senere år har det blitt etablert en prosedyre hvor Holbergprisens sekretariat kontakter Vitenskapsakademier internasjonalt for å få inn forslag til aktuelle komitémedlemmer.

I tillegg til faglige kvalifikasjoner, vektlegges også geografisk og faglig spredning i den endelig utvelgelsen av medlemmer til Holbergkomitéen.

Tidligere medlemmer