Nominasjoner til Nils Klim-prisen

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Nominasjonsfristen er 15. juni hvert år.

Nils Klim-prisen ble etablert av Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en ung forsker fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet.

Nils Klim-prisen har en verdi på 500,000 NOK. 

Krav til nominasjonene

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen innen 15. juni hvert år. Vi ber om at alle som ønsker å nominere kandidater benytter det digitale nominasjonsskjemaet. I skjemaet ber vi om at du laster opp følgende dokumenter som grunnlag for fagkomitéens vurdering: 

  • Et nominasjonsbrev, som må skrives på engelsk, og inneholde en begrunnelse for nominasjonen på 1-3 sider.
  • En oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten.
  • Utvalgte eksempler på kandidatens vitenskaplige arbeid (maksimalt fem filer). Vi ber om at du ikkje laster opp hele avhandlinger/bøker, men heller utdrag eller utvalgte kapitler, inkludert innholdsfortegnelse og referanser. Dokumentene kan lastes opp direkte i skjemaet.
  • Vi orienterer om at kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i vurderingen av kandidaten.

 

Ellers gjelder følgende vilkår:

  • Kandidaten kan ikke være eldre enn 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon kan trekkes fra. Det er ikke krav om at nominator innhenter informasjon om helse og andre sensitive personopplysninger. Tvilstilfeller vil bli undersøkt og avklart av Holbergprisens sekretariat i tråd med gjeldende forskrifter.
  • Aktuelle kandidater må være nordiske statsborgere eller ha formell tilknytning til en nordisk forskningsinstitusjon.
  • Selvnominasjoner vil ikke bli akseptert.
  • Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.
  • Merk vennligst at kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i fagkomitéens vurdering.

Nominasjonsskjema

Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen 2023 er nå åpent. 

Nominasjonsskjema

Utvelgelsesprosessen

Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Nils Klim-komitéen, som består av prominente nordiske forskere innenfor de relevante fagområdene. Nils Klim-prisvinneren kunngjøres i mars og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i Bergen, i juni hvert år.

Kontaktinformasjon

Hvis du skulle ha spørsmål til nominasjonsprosessen, eller opplever tekniske problemer med nominasjonsskjemaet, kan du ta kontakt med Holbergsekretariatet på e-post: info@holbergprisen.no.