Nominasjoner til Nils Klim-prisen

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Nominasjonsfristen er den 15. juni hvert år.

Nils Klim-prisen ble etablert av Stortinget i 2003 og deles ut årlig til en ung forsker fra Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet.

Nils Klim-prisen har en verdi på 500,000 NOK.

Krav til nominasjonene

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen innen den 15. juni hvert år. Vi ber om at alle som ønsker å nominere kandidater benytter det digitale nominasjonsskjemaet. I skjemaet ber vi om følgende: 

  • Et nominasjonsbrev, som må skrives på engelsk og inneholde en begrunnelse for nominasjonen på 1-3 sider.
  • Kandidatens CV og publikasjonsliste.
  • Eksempler på kandidatens vitenskaplige arbeid i form av doktorgradsavhandling, artikler og annet materiale som kan være nyttig for komitéen i deres vurdering. Dokumentene kan lastes opp direkte i skjemaet.

Ellers gjelder følgende krav:

  • Aktuelle kandidater må være nordiske statsborgere og kan ikke være eldre enn 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon kan trekkes fra. Det er ikke krav om at nominator innhenter informasjon om helse og andre sensitive personopplysninger. Tvilstilfeller vil bli undersøkt avklart av Holbergprisens sekretariat i tråd med gjeldende forskrifter.
  • Selvnominasjoner vil ikke bli akseptert.
  • Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.

Nominasjonsskjema

Nominasjonsfristen for Nils Klim-prisen 2022 er den 15. juni 2021.

Nominasjonsskjema

Utvelgelsesprosessen

Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Nils Klim-komitéen, som består av prominente nordiske forskere innenfor de relevante fagområdene. Den neste Nils-Klimprisvinneren kunngjøres i mars 2020 og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i Bergen, juni 2020.

Kontaktinformasjon

Hvis du skulle ha spørsmål til nominasjonsprosessen, eller opplever tekniske problemer med nominasjonsskjemaet, kan du ta kontakt med Holbergsekretariatet på e-post: info@holbergprisen.no