Nils Klim-komitéen

Nils Klim-komitéen består av anerkjente forskere innenfor Nils Klim-prisens fagområder, en fra hvert av de nordiske landene. Fagkomitéen er utnevnt av Holbergprisens styre og har ansvar for å utarbeide innstillingen som danner grunnlaget for valget av prisvinner.

 • Dorthe Staunæs Portrait Dorthe Staunæs 
  (leder) Professor i sosialpsykologi, 
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Emdrup, Aarhus Universitetet
 • Portrett Astradur Eysteinsson Ástráður Eysteinsson
  Professor i komparativ litteraturvitenskap, 
  Islands universitet
 • portrait Auli Vähäkangas Auli Vähäkangas
  Professor i pastoral teologi og prodekan ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Helsinki
 • portrait Xavier GroussotXavier Groussot
  Professor i europeisk rett og prodekan ved Det juridiske fakultet, Lunds universitet
 • Grethe Brochman portraitGrete Brochmann
  Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
  Universitet i Oslo

Arbeidsform

Nils Klim-komitéen har ansvaret for å vurdere nominasjonene til Nils Klim-prisen og utarbeide en innstilling til Holbergstyret. Nils Klim-komitéen leverer sin innstilling kort tid etter nyttår. Denne innstillingen danner grunnlaget for Holbergstyrets valg av prisvinner. Dette skjer normalt på et styremøte som holdes kort tid etter at fagkomitéen har fattet sin beslutning.

Nils Klim-komitéens sammensetning

Det er Holbergstyret som foreslår og velger inn nye komitémedlemmer. Komitémedlemmene sitter i perioder på 3 år, med mulighet for gjenvelgelse for ytterligere en periode. Komitéen består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor prisens fagområder. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges også geografisk og faglig spredning ved valg av nye medlemmer til komitéen. Normalt vil komitéen ha et medlem fra hvert av de nordiske landene.

Nåværende leder for Nils Klim-komitéen er Dorthe Staunæs, fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Emdrup.