Holbergprisen i skolens lærerpris

Lærerprisvinnerne fra 2019, Sverre Bjørnstad og Marit Frydenlund fra Blindern videregående skole. Foto: Thor Brødreskift

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut en lærerpris som anerkjennelse av lærerens viktige rolle som sentral faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elever i den videregående skole.

Holbergprisen i skolens lærerpris er etablert for å sette fokus på lærerens rolle i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og forskning, og for å motivere lærerne som er med i konkurransen til å dele sine erfaringer med andre. Mottageren av lærerprisen får en pengegave på 20 000,-. Årets innleveringsfrist er 8.april, en uke etter elevene. Innlevering skjer digitalt på våre nettsider. 

Om lærerrapporten

Vurderingsgrunnlaget for juryen er en rapport hvor læreren redegjør for hvordan arbeidet med Holbergprisen i skolen har blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektet har gitt lærere og elever på hen sin skole. Det er ønskelig, men valgfritt for den enkelte læreren om hen leverer en rapport. Flere lærere ved samme skole kan gå sammen om å skrive en felles rapport, og leveringsfristen er en uke etter innleveringsfrist for elevprosjektene med mindre noe annet er spesifisert. Rapportene vurderes av Holbergprisen i skolen sin fagjury ut fra formidlingsevne og refleksjon i lærerrapportene. Det er viktig med gode beskrivelser av hva som har blitt gjennomført og hvordan, men også hvorfor dette ble gjort, hvilke erfaringer dere har gjort dere, og hva andre kan lære av dette. Dette er lærerens egen refleksjon, og juryen anbefaler at lærerens egen stemme er synlig i teksten. Vi anbefaler at lærerrapporten er på rundt 10 sider og at den svarer på/ reflekterer rundt noen av de følgende spørsmålene: 

  • Hvordan har arbeidet vært organisert, særlig med tanke på bruk av forskerkontakt og eventuell annen ekstern ekspertise, og har andre ulike hjelpemidler blitt benyttet? 
  • Hvilken utvikling har du sett i elevenes forståelse og selvstendige tenkning gjennom erfaringen med forskning og forskningsformidling som deltagelsen i skoleprosjektet har gitt? 
  • Hvordan har elevforskningen påvirket din undervisning? 
  • Hvilke didaktiske grep har blitt benyttet i løpet av konkurransen, og hvilke utfordringer og muligheter har skoleprosjektet skapt for de enkelte elevgruppene? 
  • Har det vært arbeidet tverrfaglig, og hvordan har det tverrfaglige kommet til uttrykk i elevprosjektene?