Lærerseminaret 2020

Lærerseminaret i 2019. Foto: Thor Brødreskift

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Seminaret markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår.

Det produseres i dag mer forskning enn noensinne tidligere. Ulike forskningsmetoder
som observasjoner, intervjuer og spørreundersøkelser gjør det mulig å produsere
store mengder forskningsdata. Men hva gjør vi med alt dette datamaterialet?
Hvordan får vi frem resultatene våre på en best mulig måte? I kvalitativ forskning
er analyseprosessen helt avgjørende for et godt resultat. Det betyr at analysen
må være troverdig og formidles på en måte som gjør kunnskapen forståelig og
tilgjengelig. Kvalitativ analyse krever derfor mye tankearbeid og er på sitt aller
beste både kreativ og systematisk.

På årets lærerseminar tar professor Trine Anker (MF) og postdoc Magnus Hoem
Iversen (UiB) oss med inn i den praktiske analyseprosessen. I løpet av seminaret vil
vi også få mulighet til å prøve ut kreative analyseverktøy og tips til hvordan elevene
kan arbeide med analyse i sine egne forskningsprosjekter.

Innenfor akademia er analyseprosessen nært forbundet med forskningsetikk. Det
handler blant annet om hvordan vi fremstiller og formidler resultatene våre. Mange
av elevprosjektene i Holbergprisen i skolen undersøker temaer og spørsmål som
innebærer etiske dilemmaer, og i denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert
forhold til behandlingen av informanter og datamateriale. Vi har derfor også i år
invitert Vidar Enebakk fra de Nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) til å gi
oss en innføring i hva forskningsetikk handler om.

I tillegg til analyse, skal vi også diskutere generelle sider ved forskningsprosessen.
Fjorårets lærerprisvinner kommer for å dele av sine erfaringer, og vi skal dessuten
diskutere fjorårets finalistoppgaver for å se hvordan forskningsprosessens ulike
utfordringer er løst der.

Program

Onsdag 4. november

14:00 –15:00 Registrering
15:00 –15:03 Velkomsthilsen ved Ellen Mortensen, faglig leder for Holbergprisen.
15:03 –15:10 Introduksjon ved førstekonsulent Birger Berge og fagkonsulent Marie von der Lippe
15:10 –16:00 Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i, og hva de har tenkt
rundt forskningsprosjektene. (von der Lippe leder samtalen).
16:00 –16:40 Birger Berge presenterer Holbergprisen i skolen
16:40 –16:50 Pause
16:50 –18:20 Vidar Enebakk (NESH) innleder om forskningsetikk
18:20 –18:30 Oppsummering, informasjon om det videre programmet og avslutning av første
dag ved fagkonsulent Marie von der Lippe.
19:30 Middag på Hotell Terminus

Torsdag 5. november

08:30 – 08:50 Kaffe
08:50 – 09:00 Marie von der Lippe ønsker velkommen og informerer om dagens program
09.00 – 09.45 Om forskningsprosessen: Fjorårets lærerprisvinner, Kjersti Gjerde Brekklund fra
St. Olavs videregående skole i Stavanger deler av sine erfaringer.
09:45 –10:00 Pause
10:00 –11:30 Trine Anker (MF): «Analyse i praksis». Hvordan analyserer vi et kvalitativt
materiale? Hva er det viktig å tenke på i analyseprosessen? Anker vil i denne
presentasjonen gå gjennom noen enkle trinn i analyse av kvalitativt materiale.
Analyseprosessen presenteres stegvis fra tema, via problemstilling, til hvordan
materialet kan systematiseres og analysene skrives frem. Hun baserer seg
fortrinnsvis på tematisk innholdsanalyse og bruker eksempler for å vise
fallgruver og god praksis.
11:30 –12:30 Lunsj
12:30 –14:00 Magnus Hoem Iversen (UiB): «Retorisk analyse som kreativt verktøy».
Hva er retorisk analyse? Hvordan kan retorisk analyse brukes i
forskningssammenheng? I denne presentasjonen gir Iversen et innblikk i
hvordan man kan bruke retorikken, og retorisk analyse, som kreativt verktøy for
å skrive og tenke. Metoden er spesielt nyttig for argumenterende tekster som
debattinnlegg, talemanuskript, eller en forskningsrapport.
14:00 –15:00 Om forskningsprosessen: Gruppearbeid. Vi diskuterer fjorårets finalistoppgaver.
15:00 –15:30 Diskusjon, evaluering og avslutning.

Innledere

Vidar Enebakk. Foto: De nasjonale forskningsetiske komiteeneVIDAR ENEBAKK har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori fra
UiO. Etter stillinger som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved
Norsk Teknisk Museum er han i dag sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske
komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært
redaktør for Nytt norsk tidsskrift.

 

 

 

Kjersti Gjerde Brekklund. Foto: PrivatKJERSTI GJERDE BREKKLUND er lektor ved St. Olavs videregående skole i Stavanger,
og underviser blant annet i religion og etikk. Brekklund er årets lærerprisvinner
med prosjektet «–Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd», og
vil på årets lærerseminar dele av sine erfaringer ved å lede en klasse gjennom
forskningsprosjektet.

 

 

 

Trine Anker. Foto: UiOTRINE ANKER er professor i religionsvitenskap ved MF vitenskapelig høyskole.
Anker vært programleder for lektorprogrammet siden januar 2013, og vikarierer i dag
som leder av forskerskolen RVS (religion, values and society). Anker underviser i og
utvikler ulike religions- og etikkfag i lektorprogrammet, underviser i vitenskapsteori og
metode på PhD-programmet, og veileder på bachelor-, master- og PhD-nivå.

 

 

 

Magnus Hoem Iversen. Foto: UiBMAGNUS HOEM IVERSEN er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
ved Universitetet i Bergen. Iversen arbeider blant annet med retorikk,
politisk reklame, politisk kommunikasjon og mediebruk, og sitter i forskningsgruppe
for retorikk, demokrati og offentlig kultur, og forskningsgruppe for mediebruk og
publikumsstudier.

 

 

Holbergprisen i skolen

Marie von der Lippe. Foto: PrivatMARIE VON DER LIPPE er Holbergprisen i skolen sin nye fagkonsulent. Von der Lippe
er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser
omfatter blant annet religionsdidaktikk, religion i skolen, religions- og livsynsfagene
i skolen, ungdom og religion, kontroversielle spørsmål, religiøst mangfold,
flerkultur, og fordommer.

 

 

 

Birger Berge. Foto: Thor BrødreskiftBIRGER BERGE er førstekonsulent i Holbergprisen i skolen. Han er utdannet historiker
fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet som digital arkivar ved Skeivt
arkiv, og innenfor studieadministrasjon ved Medisinske fakultet og Humanistisk fakultet,
Universitetet i Bergen, samt studentrekruttering for Studieadministrativ avdeling.

 

 

 

Vivil Valvik Haraldsen. Foto: Birger BergeVIVIL VALVIK HARALDSEN (Vikar for Hilde Omdalsmoen Fidje) er prosjektansvarlig
for Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet i filosofi, og har tidligere
arbeidet som lærer på ungdomstrinnet og videregående trinn. Hun har også
arbeidet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen,
og i Kunnskapsdepartementet.

 

 

Dato
Starter: -
Slutter: -
Sted
Grand hotel Terminus
Praktisk informasjon
Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.