Fagseminar for lærere

Lærerseminaret i 2014. Foto: Thor Brødreskift

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "Forskningsprosessen," og forskere fra ulike fagdisipliner inviteres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Lærerseminaret 2018

Årets fagseminar for lærere finner sted 7.-8. november i Bergen. Temaet for 2019 er Forskningens former: Etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene.  

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. I denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til de metodene og begrepene man anvender, og ikke minst til forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med behandlingen av datamaterialet. Dessuten må selve formidlingen av forskningsresultatene skje på redelig vis. 

Gjennom gruppearbeid og foredrag om de ulike sidene av forskningsprosessen, vil vi på årets lærerseminar få større innblikk i etiske og metodiske problemstillinger som melder seg underveis i prosessen, og i den akademiske formidlingsformens muligheter og begrensninger. Seminaret er praktisk rettet, og både foredrag og gruppearbeid tar utgangspunkt i spesifikke utfordringer og valg man som lærer vil stå overfor i arbeidet med elevprosjentene. I tillegg til å fokusere på hvordan man skal gjennomføre prosjektene, ønsker vi dessuten at seminaret skal gi nye ideer til hva det kan være interessant - og gjennomførbart - å forske på.

Her finner du program og mer om årets seminar

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar! Ta gjerne en kikk på tema og program fra tidligere år. 

 

Tema og program fra tidligere år:

Lærerseminaret 2017: Etikk, makt og metode
Lærerseminaret 2016: Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse
Lærerseminaret 2015: Kulturvitenskapene og samfunnet
Lærerseminaret 2014: Forskningsprosessen – om initiering og gjennomføring av en forskningsidé
Lærerseminaret 2013: Mangfold innen humaniora og samfunnsvitenskapene
Lærerseminaret 2012: Menneskemodeller – hvordan forklarer og forstår vi mennesket innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene?
Lærerseminaret 2011: Forskningsetikk
Lærerseminaret 2010: Retorikk i skolen