Fagseminar for lærere

Lærerseminaret i 2018. Foto: Thor Brødreskift

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "Forskningsprosessen," og forskere fra ulike fagdisipliner inviteres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Lærerseminaret 2020

Årets fagseminar for lærere finner sted 4.-5. november i Bergen på Grand Hotel Terminus

På årets fagseminar tar professor Trine Anker (MF) og postdoc Magnus Hoem Iversen (UiB) oss med inn i den praktiske analyseprosessen. I løpet av seminaret vil vi også få mulighet til å prøve ut kreative analyseverktøy og tips til hvordan elevene kan arbeide med analyse i sine egne forskningsprosjekter.

Innenfor akademia er analyseprosessen nært forbundet med forskningsetikk. Det handler blant annet om hvordan vi fremstiller og formidler resultatene våre. Mange av elevprosjektene i Holbergprisen i skolen undersøker temaer og spørsmål som innebærer etiske dilemmaer, og i denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til behandlingen av informanter og datamateriale. Vi har derfor også i år invitert Vidar Enebakk fra de Nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) til å gi oss en innføring i hva forskningsetikk handler om.

I tillegg til analyse, skal vi også diskutere generelle sider ved forskningsprosessen. Fjorårets lærerprisvinner kommer for å dele av sine erfaringer, og vi skal dessuten diskutere fjorårets finalistoppgaver for å se hvordan forskningsprosessens ulike utfordringer er løst der.

Her finner du program og mer om årets seminar

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar! Ta gjerne en kikk på tema og program fra tidligere år. 

Tema og program fra tidligere år: