Søknad til Holbergprisen i skolen

Fritjof Sandberg, andreprisvinner i Holbergprisen i skolen 2016, sammen med sine to lærere. Foto: Marit Hommedal/ Scanpix

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30.000 kr, 20.000 kr og 10.000 kr. Søknadsfristen er 1. oktober. All aktivitet i skoleprisen vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra FHI.

Årets søknadsskjema er nå stengt. Ta gjerne kontakt med sekretariatet dersom du har spørsmål om søknad, eller ønsker mer informasjon. 

Arbeidet med elevprosjektene

Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret. Holbergprisen legger ikke føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men ofte kommer læreren med innspill med utgangspunkt i lærerplanene. Holbergprisen dekker alle utgifter skolene har i forbindelse med deltagelse.

Bidragene kan være gruppearbeid eller bidrag fra enkeltelever, men vi anbefaler at elevene samarbeider i grupper. Elevene skriver en forskningsrapport basert på prosjektet de har arbeidet med (maks. 15 sider). Det er tillatt å legge ved materiell i andre medieformater, som film og lydopptak (maks. 15 minutter), men dette regnes da kun som et supplement, og elevene må likevel presentere resultatene sine i forskningsrapporten. Skolen velger ut de tre beste bidragene for innsending til Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolens fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Rangeringen av finalistbidragene blir først kunngjort på prisutdelingsseremonien i juni. Finalistene har eget opplegg under Holberguken og blir invitert til Holbergprisutdelingen som finner sted i Bergen i begynnelsen av juni.

Se råd og retningslinjer for forskningsprosessen her
Se eksempler på tidligere elevprosjekter her

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar i begynnelsen av november hvor lærerne kan få fornyet kunnskap og ideer til gode opplegg for pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og humaniora, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt holde innlegg. Holbergprisen i skolen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Holbergprisen i skolens lærerpris

Læreren har en sentral rolle i Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut en lærerpris på 20 000 kr, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn en uke etter elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Kriterier for utvelgelse

Blant søkerne vil det hvert år velges ut inntil 20 skoler. I utvelgelsesprosessen legger fagjuryen vekt på følgende aspekter:

  • Søkers motivasjon: hvorfor ønsker dere å delta, og hva håper dere prosjektet kan tilføre undervisningen?
  • Praktisk gjennomføring: hvordan tenker dere å organisere prosjektet ved skolen? (f.eks. pedagogiske ressurser, tid, timeplan, lærere)
  • Det styrker søknaden om en hel klasse/klasser deltar, men maks. 90 elever fra hver skole kan delta.
  • Minimum to lærere/faglige ressurser ved skolen må være involvert i prosjektet.
  • Geografisk spredning: som nasjonal forskningskonkurranse vil det bli tatt hensyn til geografisk spredning.

I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.

Søknadsfristen til Holbergprisen i skolen er den 1. oktober hvert år.

Kontaktpersoner

Birger Berge
Seniorkonsulent - Holbergprisen i skolen
Epost: birger.berge@holbergprisen.no
Tel: 55 58 20 75
Mob: 478 14 447

Hilde Omdalsmoen Fidje 
Rådgiver - Holbergprisen i skolen
Epost: hilde.fidje@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 99 72 39 30