Søknad til Holbergprisen i skolen

Prisvinnere av Holbergprisen i skolen 2016. Foto: Marit Hommedal/ Scanpix

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30.000 kr, 20.000 kr og 10.000 kr. Søknadsfristen er 1. oktober. All aktivitet i skoleprisen vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernsrådene fra FHI.

Søk Holbergprisen i skolen 2021

Arbeidet med elevprosjektene

Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret. Holbergprisen legger ikke føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men ofte kommer læreren med innspill med utgangspunkt i lærerplanene. Holbergprisen dekker alle utgifter skolene har i forbindelse med deltagelse.

Bidragene kan være gruppearbeid eller bidrag fra enkeltelever, men vi anbefaler at elevene samarbeider i grupper. Elevene skriver en forskningsrapport basert på prosjektet de har arbeidet med (maks 15 sider). Det er tillatt å legge ved materiell i andre medieformater, som film og lydopptak (maks 15 minutter), men dette regnes da kun som et supplement, og elevene må likevel presentere resultatene sine i forskningsrapporten. Skolen velger ut de tre beste bidragene. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Rangeringen av finalistbidragene blir først kunngjort på prisutdelingsseremonien i juni. Finalistene har eget opplegg under Holberguken og blir invitert til Holbergprisutdelingen som finner sted i Bergen i begynnelsen av juni.

Se råd og retningslinjer for forskningsprosessen her
Se eksempler på tidligere elevprosjekter her

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar i begynnelsen av november hvor lærerne kan få fornyet kunnskap og ideer til gode opplegg for pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og humaniora, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt holde innlegg. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Holbergprisen i skolens lærerpris

Læreren har en sentral rolle i Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut en lærerpris på 20 000 kr, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn en uke etter elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Kriterier for utvelgelse

Blant søkerne vil det hvert år velges ut inntil 20 skoler. I utvelgelsesprosessen legger fagjuryen vekt på følgende aspekter:

  • Søkers motivasjon: hvorfor ønsker dere å delta, og hva håper dere prosjektet kan tilføre undervisningen?
  • Praktisk gjennomføring: hvordan tenker dere å organisere prosjektet ved skolen? (f.eks. pedagogiske ressurser, tid, timeplan, lærere)
  • Det styrker søknaden om en hel klasse/klasser deltar, men maks 90 elever fra hver skole.
  • Minimum to lærere/faglige ressurser ved skolen må være involvert i prosjektet
  • Geografisk spredning: som nasjonal forskningskonkurranse vil det bli tatt hensyn til geografisk spredning.

I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.

Søknadsfristen til Holbergprisen i skolen er den 1. oktober hvert år.

Kontaktpersoner

Birger Berge
Førstekonsulent - Holbergprisen i skolen
Epost: birger.berge@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 478 14 447

Vivil Valvik Haraldsen
Seniorkonsulent - Holbergprisen i skolen (Vikar)
Epost: vivil.haraldsen@holbergprisen.no
Mob: 924 44 855