Forskningsprosessen

Foto: Ole Kristian Olsen

Å skrive et godt forskningsprosjekt krever mye arbeid. På denne siden har vi laget en guide til de ulike trinnene i forskningsprosessen, med råd og innspill til hvordan du kan gå frem i forskningsprosjektet, og hva som er viktig å passe på underveis.

Temasidene om forskningsprosessen er skrevet av Gisle Andersen. Du kan også finne mange gode råd i heftet Forskning for forskningsspirer av Knut Melvær.

Tema og problemstilling

Det første leddet i en forskningsprosess er å velge tema og problemstilling for prosjektet. Begynn med en idémyldring, og avgrens deretter interesseområdet til et presist spørsmål som engasjerer dere, og som dere vil være i stand til å svare på innenfor rammene for prosjektet.  Gode spørsmål er ikke nødvendigvis det samme som vanskelige spørsmål. Selv om spørsmålet tilsynelatende er enkelt kan funnene man kommer frem til i løpet av forskningsprosessen være både nyskapende og faglig funderte.

Metode og forskningsdesign

Dette bringer oss videre til neste ledd i prosessen, som er å definere metode og forskningsdesign for prosjektet. Gjennom valget av metode og måten du ønsker å gå frem på for å samle inn data, velger du også hvilke typer svar du vil være i stand til å finne på forskningsspørsmålet ditt. Hvordan avgrenser du prosjektet ditt? Hvilke begrensinger og muligheter gir valget av metode deg?

Innsamling og analyse av empirisk materiale

Neste fase av prosessen er innsamling og bearbeiding av materialet, tett etterfulgt av arbeidet med å analysere og tolke funnene i dette empiriske materialet. Det er både enkelt og vanskelig å analysere et datamateriale. Enkelt fordi dere nå endelig har noe konkret å forholde dere til. Vanskelig fordi funnene kanskje ikke alltid passer helt med forventningene, eller fordi det ofte er utfordrende å sette ord på funnene på en presis og god måte. 

Prosjektrapporten

Arbeidet med prosjektrapporten, hvor dere formidler funnene fra forskningen og beskriver prosessen som ligger bak er det neste som står for tur. Hensikten med å skrive en prosjektrapport er ikke bare å dele resultater, men også å gjøre det enklere for andre å fortsette forskningen. Da er det kanskje spesielt viktig å formidle det i studien som var vanskelig og ikke gikk slik dere hadde tenkt (ting går nesten aldri som man har tenkt). Det er alltid en kjempefordel å la andre lese utkast til rapporten og komme med innspill underveis.

Innlevering

Aller siste ledd i prosessen er å ferdigstille rapporten for innlevering: Hvordan ser dokumentet ut? Stemmer rekkefølgen på vedleggene, har dokumentet sidetall, innfrir teksten krav til formalia om lengde og presentasjonsform? Er alle mellomoverskrifter formatert rett og referanser satt opp på en konsekvent måte?